Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 6.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že:
dňa 6.12.2022 od 8:30 do 16:30 hod.
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 23. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 1.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že:
dňa 1.12.2022 od 8:30 do 16:30 hod.
bude v našej obci, časť Horný Polík a Dolný Polík, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 23. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 4.12.2022

Srdečne pozývame malých aj veľkých na stretnutie s Mikulášom a jeho družinou do kultúrneho domu v Nimnici, dňa 4. decembra 2022 o 15:00 hod. celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM o konaní ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 25. novembra 2022 o 17,00 hod. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Nimnici celý text

ostatné | 18. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
logo

OZNAM Odpočet vodomerov v obci Nimnica

Vážení občania, Považská vodárenská spoločnosť a.s.
si vás dovoľuje informovať, že v týchto dňoch od 18.11.2022 sa budú realizovať odpočty vodomerov v Nimnici.
celý text

ostatné | 16. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom SO 01 (Bungalow 164), prístrešok na parkovanie so skladom SO 06 – novostavba“ na pozemkoch parc.č.KN C 755/149, 755/68 v kat. území Nimnica

Obec Nimnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb., v znení platných predpisov v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39a) ods. 4 citovaného zákona preskúmal žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní po posúdení predloženej žiadosti rozhodol: celý text

ostatné | 15. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 16. novembra 2 0 2 2 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici celý text

ostatné | 11. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Referendum 2023 - voľba poštou

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

obec@nimnica.eu
celý text

ostatné | 11. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Kontakt na zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre referendum 21.1.2023

KONTAKT na zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre referendum dňa 21.1.2023

Ing. Katarína Repková celý text

ostatné | 10. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu: Prístupová komunikácia k východnému portálu tunela Diel - kanalizácia

Okresný úrad Púchov, Odor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 7.12. 2022 o 9:00 hod. celý text

ostatné | 8. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Pod húštikom"

Na návrh Obce Nimnica, zastúpenej starostom obce, so sídlom 020 71 Nimnica 115, IČO: 00 692 344, bolo na stavebnom úrade Dohňany dňa 19.9.2022 začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby:
„Rozšírenie verejného vodovodu“ celý text

ostatné | 8. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov majúcich charakter vodnej stavby

NAVRHOVATEĽOVI: Železnice SR POVOĽUJE UŽÍVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV MAJÚCICH CHARAKTER VODNEJ STAVBY:
SO 44.33.30 PU – PB, Tunel Diel, odvodnenenie
SO 44.37.01 PU – PB, Tunel Diel, požiarny vodovod celý text

ostatné | 8. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že:
dňa 4.11.2022 od 8:30 do 16:30 hod.
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 31. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE a DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 v obci Nimnica
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 378 (64,29 % účasť z celkového počtu voličov).
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 369 hlasovacích lístkov. celý text

ostatné | 31. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022. celý text

ostatné | 18. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre nahlasovanie požiadaviek o špeciálne hlasovanie

KONTAKT na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.októbra 2022

Irena Gunišová
celý text

ostatné | 18. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.10.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 19.10.2022 od 7:30 do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 11. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Obec Nimnica - Ohlasovňa pobytu, na návrh vlastníka bytového domu podľa § 7 ods. 1 písm. f) Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení Zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 4.10.2022 záznam trvalého pobytu občanom: celý text

ostatné | 4. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Oznam o predaji mimo dražby

Notár úrad JUDr. Emílie Rosinovej, Púchov, Štefánikova 813/4 v konaní o dedičstve po poručiteľovi: Miroslav Vrškový, nar. 31.01.1968, posledný trvalý pobyt Nimnica 27, ktorý zomrel 24.12.2013, v rámci likvidácie dedičstva ponúka záujemcom nehnuteľnosti: celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 23. septembra 2 0 2 2 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

POZVÁNKA: Poďakovanie za úrodu 11.9.2022

Obec Nimnica Vás pozýva na "Poďakovanie za úrodu" v nedeľu, 11.9.2022, so začiatkom o 14:00 hod. na námestí pred kostolom. celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
logo

OZNAM o plánovanom odpočte elektrickej energie

Vážení občania, spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s.
si vás dovoľuje informovať o plánovanom odpočte elektrickej energie povereným pracovníkom, a to v dňoch
od 3. septembra 2022 do 23. septembra 2022 vrátane víkendov.
celý text

ostatné | 2. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania celý text

ostatné | 26. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
plagát

POZVÁNKA: STAROLUŽENSKÉ DOŽÍNKY 4.9.2022 so zabezpečeným odvozom autobusom

Obec Nimnica v spolupráci s obcou Lužná (ČR) Vás pozývajú na

STAROLUŽENSKÉ DOŽÍNKY

kultúrno-spoločenská akcia sa bude konať v nedeľu 4.9.2022.
celý text

ostatné | 25. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

ZMENA V HARMONOGRAME VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

informujeme vás, že počas nadchádzajúcich sviatkov dôjde ku zmene v harmonograme vývozu komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 18. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
logo

OZNAM: záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Na základe žiadosti Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, informujeme občanov, že: celý text

ostatné | 15. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín

V zmysle § 171 a § 176 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
môže každá politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát predložiť kandidátnu listinu celý text

ostatné | 12. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-MAILOVÁ ADRESA

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 je:

obec@nimnica.eu
celý text

ostatné | 2. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Nimnici podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 17/2022 zo dňa 29. júna 2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici určilo: celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
pla

POZVÁNKA

Kúpele Nimnica a.s. všetkých srdečne pozývajú na kultúrno-spoločenskú akciu v piatok, 15. júla 2022 celý text

ostatné | 13. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM o úplnej uzávierke cesty č. II/507

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, si vás dovoľuje informovať
o úplnej uzávierke cesty č. II/507
v k. ú. Nimnica a Udiča z dôvodu ťažby dreva nad cestou, možný pád stromov, skál na vozovku

celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 01.07.2022, 10:00 hod. do odvolania  celý text

ostatné | 1. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje v Nimnici a na úpravu prírodnej liečivej vody pre spoločnosť Kúpele Nimnica a.s.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje v Nimnici a na úpravu prírodnej liečivej vody pre spoločnosť Kúpele Nimnica a.s. celý text

ostatné | 30. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.6.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 29.6.2022 o 18,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici. celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
pla

POZVÁNKA: Jánska vatra 2022

Dobrovoľnícke združenie Nimnica a Obec Nimnica vás pozývajú
Dňa: 25.6.2022, v sobotu
Čas: od 18:00 hod.
Miesto: prírodný areál Slatina v Nimnici celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu v r. 2022 aj v našej obci

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 700 obcí, medzi nimi aj tá naša. celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
plagát

POZVÁNKA: 26. Folklórna Lysá 2022

Obec Lysá pod Makytou a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vás pozývajú
Dňa: 25.6.2022, v sobotu
Čas: od 17:00 hod.
Miesto: Lysá pod Makytou - amfiteáter celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
plagát

POZVÁNKA: Heligonkári 2022

Srdečne pozývame
Dňa: 25.6.2022, v sobotu
Čas: od 14:00 hod.
Miesto: Kúpele Nimnica, a.s. - kongresová sála celý text

ostatné | 15. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

PONUKA PRÁCE - OPATROVATEĽ/KA v domácnosti

Obec Nimnica príjme do pracovného pomeru 2 opatrovateľky (opatrovateľov) do domácnosti občanov s nástupom IHNEĎ. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
leták

VÝKUP PAPIERA 6.6.2022

Dňa 6.6.2022, v pondelok, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby.
Miesto: pod lipkou - pri kostole
Čas: od 17:25 do 17:35 celý text

ostatné | 3. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
plagát

Cesta rozprávkovým lesom

Srdečne pozývame
Dňa: 5.6.2022, v nedeľu
Čas: od 14:00 hod.
Miesto: Areál Slatiny v Nimnici celý text

ostatné | 27. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
značka

OZNAM Obmedzenia na cestách III/1983 a II/507

Združenie Nimnica a spoločnosť Doprastav a.s. si dovoľujú informovať občanov o dočasnom obmedzení na cestách III/1983 a II/507 celý text

ostatné | 24. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

POZVÁNKA Svätá omša

Obecný úrad Mojtín Vás srdečne pozýva na Svätú omšu, ktorá sa uskutoční dňa 29.mája 2022 (nedeľa) o 14:30 hod v kaplnke Panny Márie v Hluchej doline. celý text

ostatné | 17. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
pla

NAJ BUDKA SLOVENSKA

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje
1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022. celý text

ostatné | 17. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

POZVÁNKA na hodovú slávnostnú svätú omšu 15.5.2022

V nedeľu 15.5.2022 ste srdečne vítaní na slávnostnej svätej omši, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola v Nimnici zasväteného Panne Márii Fatimskej. Program je uvedený na plagátiku. celý text

ostatné | 12. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

POZVÁNKA na otvorenie letnej turistickej sezóny

Obec Mojtín srdečne pozýva na V. ročník Otvorenia letnej turistickej sezóny rok 2022, ktorý sa uskutočni dňa 28.5. 2022 ( v sobotu) o 11:00 hod pri Jazierku lásky v Mojtíne. celý text

ostatné | 12. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

OZNAM o výbere daní a poplatkov rok 2022

Obec Nimnica vyberá od pondelka
16. mája do 27. mája 2022
daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz
a uloženie komunálneho odpadu.
celý text

ostatné | 9. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍKOV dňa 13.4.2022  1

ZVOLANIE ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV

PZ HRADISKO PÚCHOV zvoláva
dňa: 10. mája 2022 zhromaždenie vlastníkov pozemkov začlenených do poľovného revíru
Čas: 10:00
Miesto: Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, Trenčianske Teplice celý text

ostatné | 19. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.4.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 13.4.2022 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici. celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Začala sa rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu v Nimnici

V novembri 2021 na základe iniciatívy a žiadosti starostu obce, Ladislava Ďurečka, získala obec dotáciu na projekt „Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie“ z Environmentálneho fondu vo výške 193.620,00 €. celý text

ostatné | 25. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

VÝZVA na vykonanie "Preventívnej celoplošnej deratizáciie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jar 2022"

Obec Nimnica, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov – jar 2022, vydaného RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území obce Nimnica. celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

OREZ PRESAHUJÚCICH DREVÍN

Spoločnosť MEGAWASTE Slovakia s.r.o., ktorá vyváža komunálny odpad, prosí občanov našej obce a majiteľov nehnuteľností o spoluprácu pri vývoze komunálnych odpadov. celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍKOV dňa 22.3.2022

Predaj sa uskutoční
Dňa: 22. marca 2022, utorok
Čas: 14:30
Miesto: pri lipke celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
pozv

POZVÁNKA: Otvorenie turistickej sezóny 2022

Klub slovenských turistov Púchov a Mesto púchov Vás pozývajú na "Otvorenie turistickej sezóny 2022"

SOBOTA, 26.3.2022 celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

OZNAM o znovuotvorení obchodu COOP

COOP Jednota Čadca, s.d. oznamuje svojim zákazníkom, že prevádzková jednotka COOP Jednoty Čadca v obci Nimnica bude od soboty, 19. marca 2022,od 6:30 hod. znovu otvorená.
celý text

ostatné | 17. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

POZVÁNKA: Jarný rez ovocných drevín s prof. Ing. Hričovským

Vážení spoluobčania,
s blížiacim sa príchodom jari p. Jozef Mikušík, predseda záhradkár. zväzu v Brvništi, organizuje názornú ukážku strihania ovocných drevín v sade p.Žilovca v Prosnom za prítomnosti p. prof. Ing. Ivana Hričovského a p. Juraja Korčeka, tajomníka Slovenského zväzu záhradkárov. celý text

ostatné | 16. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
ss

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 7.4.2022 od 7:30 do 17:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 11. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

PONUKA PRÁCE - Opatrovateľ/ka v domácnosti

Obec Nimnica prijme do pracovného pomeru opatrovateľa, resp. opatrovateľku do domácnosti občana s nástupom od apríla 2022 alebo podľa dohody. Úväzok 6 hodín, od 8:00 do 14:00 hod.
celý text

ostatné | 7. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
leták

VÝKUP PAPIERA 10.3.2022

Dňa 10.3.2022, vo štvrtok, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby.
Miesto: pod lipkou - pri kostole
Čas: od 17:25 do 17:35 celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

OZNAM o zatvorení obchodu COOP

COOP Jednota Čadca, s.d. oznamuje svojim zákazníkom, že prevádzková jednotka COOP Jednoty Čadca v obci Nimnica bude od 7. marca 2022 z dôvodu modernizácie zatvorená. Predpokladané otvorenie je 19. marca 2022 od 6:30 hod. celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vlastníci poľovných pozemkov zvolávajú zhromaždenie vlastníkov začlenených do Poľovného revíru "Holíš Nimnica" na deň 3.3.2022 od 10:00 hod. v Dome kultúry v Nimnici. celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 18.2.2022 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici. celý text

ostatné | 16. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

POZVÁNKA na fašiangový sprievod obcou 19.2.2022

FsK Nimničanka a Obec Nimnica Vás srdečne pozývajú na fašiangový sprievod obcou:
Kedy: 19.2.2022, od 10:00 hod.
Kde: od Kultúrneho domu v Nimnici celý text

ostatné | 14. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
obr

VRÁTENIE KNÍH do obecnej knižnice

Prosíme návštevníkov obecnej knižnice,
aby odovzdali všetky požičané knihy na Obecný úrad v Nimnici, a to počas úradných hodín,
každý deň okrem štvrtka v čase od 8.00 do 15.00 hod.
celý text

ostatné | 26. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov

MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia
podľa zákona o energetike oznamuje nutnosť' výrubu ochranného pásma vedenia NN CAPEX 14605 Nimnica Salaše. celý text

ostatné | 26. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Povinnosť daňovníka do 31.1.2022

OBEC NIMNICA AKO SPRÁVCA DANE Z NEHNUTEĽNOSTI, OZNAMUJE DAŇOVNÍKOM, ŽE DO 31.01.2022 TREBA NAHLÁSIŤ ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ /predaj – kúpa bytu, domu, chaty, pozemku, dedenie, kolaudácia domu/, ak u nich nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím. celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Opätovné prerokovanie návrhu "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ÚPN-O) Nimnica"

Obec Nimnica oznamuje, že dňom 13.1.2022 začína opätovné prerokovanie návrhu "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ÚPN-O) Nimnica". celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
erb

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2021

Starosta obce zvoláva v stredu 29. decembra 2021 o 16,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici. celý text

ostatné | 27. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
erb

Úradné hodiny obecného úradu počas vianočných sviatkov 2021

Vážení občania,
oznamujeme vám, že Obecný úrad v Nimnici bude v období vianočných sviatkov počas pracovných dní otvorený nasledovne:
celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2022

V roku 2022 nedochádza ku zmene v harmonograme vývozu komunálneho odpadu. Všetky vývozy počas roka budú v intervale každých 14 dní, teda každý druhý pondelok.
celý text

ostatné | 15. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná