Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Typ: ostatné
obrÚzemie okresov Považská Bystrica a Púchov vyniká bohatstvom lesov, ktoré slúžia všetkým občanom. Sú zdrojom cennej suroviny – dreva, zlepšujú životné prostredie, výdatnosť vodných zdrojov, poskytujú miesto pre oddych, zotavenie a v neposlednom rade majú aj značné materiálne hodnoty.

Jednou z hlavných úloh je chrániť toto bohatstvo pred škodlivými vplyvmi, medzi ktoré patria aj požiare. Z dlhodobej analýzy požiarovosti v lesnom hospodárstve vyplýva, že najviac lesných požiarov vzniká v jarných mesiacoch – marec, apríl, máj, ale aj v lete - júl, august. Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú najmä klimatické podmienky a faktory – sucho, vietor, stav vegetácie, ale aj činnosť človeka. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbalosť ľudí, resp. podceňovanie nebezpečenstva vzniku požiaru pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode.

 

Z uvedených údajov je zrejmé, že nemôžeme zabúdať na protipožiarnu prevenciu zameranú na ochranu lesov pred požiarmi, ktorej systém vychádza z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ktorými sú najmä zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.  Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na povinnosti dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaru. Za čas zvýšeného nebezpečenstva  sa považuje najmä jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho teplého a suchého počasia, ktorý vyhlasuje podľa miestnych podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v spolupráci s príslušným orgánom miestnej štátnej správy a za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov sa považuje najmä v tomto období spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.

Zároveň Vás upozorňujeme aj na povinnosť právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok pri dodržaní požiarno-bezpečnostných  opatrení vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

 

Fyzické osoby sú povinné pri ochrane lesov pred požiarmi hlavne:

 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle § 14 písm. e) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • dodržiavať zákaz vypaľovania porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi je potrebná od jednotlivých subjektov vlastniacich lesné pozemky realizácia nasledovných opatrení:

 

VLASTNÍK

 

A/  na účely predchádzania vzniku požiarov

 • vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. ochranepred požiarmi v znení neskorších predpisov a to najmä

 

 • dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
 • mapové podklady s aktuálnymi potrebnými údajmi podľa § 10 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
 • pokyny pre spaľovanie zvyškov po ťažbe dreva najmenej v  rozsahu podľa § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

 

 • vykonať opatrenia v súvislosti s ochranou lesov predpožiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov podľa §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

-      zabezpečiť v lesoch hliadkovacou činnosť, najmä v  dňoch pracovného pokoja. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok,

-      budovať v lesoparkových zónach a  najviac navštevovaných lesných oblastiach ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa a  zabezpečiť na vhodných miestach viditeľné označenie zákazu zakladania ohňov mimo určených a vyhradených priestorov,

-      evidovať a vyznačovať v mapových podkladoch všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi (zoznam užívateľov lesných pozemkov, stav a počet existujúcich vodných

zdrojov, prejazdových a lesných ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov a ich dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku),

-      udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na zásah.

 

Odporúčajúce opatrenia:

 

 • využívať pri pozemnom monitoringu spoluprácu s  profesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami občanov a vlastníkmi objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách,
 • využívať a v  rámci možností budovať pozorovacie veže a  v členitých terénoch vykonávať monitoring najmä po hrebeňových zónach horstiev, vylepšiť lesný monitorovací systém s potrebným dôrazom na inštaláciu pevných alebo mobilných monitorovacích zariadení a nákup komunikačných prístrojov,
 • vytvárať a udržiavať v lokalitách najviac ohrozených možnosťou vzniku požiaru ochranné protipožiarne pásy v šírke spravidla 20 až 35 metrov, ktoré rozčleňujú lesný porast na plochy cca 600 až 800 hektárov, rozčleňovacie protipožiarne prieseky široké 3 až 6 metrov a  izolačné pruhy popri železničných tratiach a verejných cestných komunikáciách a výsadbu porastových plášťov z drevín odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rýchlemu šíreniu požiaru a umožňujúce jeho bezpečnejšiu lokalizáciu a likvidáciu. Konkrétnu realizáciu tejto úlohy zabezpečiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a  zaznamenať v lesných hospodárskych plánoch,
 • vytvárať a  udržiavať v blízkosti lesných porastov a na pozemkoch susediacich s lesným porastom izolačné pruhy, ktoré budú udržiavané a zbavené zvyškov suchých trávnatých porastov, ktoré sú najčastejším zdrojom vzniku požiarov v lesoch pri vypaľovaní týchto porastov. Zabezpečiť realizáciu tejto úlohy v spolupráci s vlastníkom susediaceho pozemku,
 • v prípade potreby požiadať orgánštátnej správy lesného hospodárstva o obmedzenie alebo zakázanie vstupu verejnosti do lesa na nevyhnutne potrebnú dobu, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

f.       na účely zdolávania požiaru   

 

 • zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov podľa § 5 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v  znení neskorších predpisov a § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími prostriedkami a  ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci a  vyhlásením poplachu,
 • umiestniť na určených miestach potrebné množstvo protipožiarneho náradia v  závislosti od plochy lesných porastov v súlade s § 10 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

 

Odporúčajúce opatrenia:

 

a.    zahusťovať v rámci možností sieť vodných zdrojov budovaním nových, vhodných na účely hasenia požiarov, najmä v exponovaných lokalitách,

b.    vytvoriť technické a ekonomické podmienky pre možnosť leteckého hasenia požiarov v nedostupných lokalitách a to najmä na veľkoplošne chránených oblastiach,

c.    vybaviť členov hliadok pohybujúcich sa v  lesných porastoch rádiofónnou technikou alebo mobilnými telefónmi, v prípade nemožnosti využitia tejto techniky použiť náhradnú možnosť na včasné ohlásenie vzniku požiaru motorové vozidlo (motocykel),

d.    zabezpečiť vyškolenie vysokošpecializovaného personálu zo zamestnancov  právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa vlastniacich lesné pozemky v oblastiach s vysokým rizikom požiarov (kategória A) na zdolávanie požiarov v lesoch s príslušnou hasičskou technikou.

 

OBEC

 

            Dôležité miesto pri zabezpečovaní ochrany lesov pred požiarmi patrí obciam, ktoré by mali plniť najmä tieto úlohy:

 

1/    vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v  znení neskorších predpisov v súlade s §§ 36 a 37 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

2/    preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov obcí,

3/    prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania ochrany lesov pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

4/    vykonať preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov, správcov a užívateľov lesov, ktorí nie sú vyčlenení do kontrolnej činnosti orgánov štátneho požiarneho dozoru,

5/    preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj technický stav a celkovú pripravenosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v  súlade s § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.

 

Odporúčajúce ustanovenia:

 

a.    zabezpečiť v prípade potreby v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských staniciach,

b.         zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi v spolupráci s orgánmi miestnej štátnej správy. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR i ďalšími záujmovými združeniami, ktorých aktivity sú zamerané na ochranu prírody.

 

leták

info


Vytvorené: 18. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2021 08:44
Autor: Správce Webu