Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nimnica

Starosta  obce  zvoláva  v utorok   18. septembra  2 0 1 8  o  17,00 hod.    zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  uskutoční v zasadačke obecného úradu s  nasledovným  programom :

 

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4.  Oboznámenie poslancov OZ s auditom účtovnej závierky Obce Nimnica k 31.12. 2017

5.  Schválenie preklenovacieho úveru do prijatia platby z PPA vo výške 77869,15 € na projekt, ktorý obec realizuje na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. 072TN130051 z výzvy  č. 13/PRV/2015 opatrenia 7 – základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.2. – výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nimnica

6. Schválenie zostavy certifikovaného detského ihriska MEGA vrátane montáže a náteru

7. Záver 

 

 

 

                     Ladislav Ďureček                   

                 starosta obce Nimnica                                                                                    


Vytvorené: 14. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 9. 2018 14:38
Autor: Správce Webu