Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

PRIESKUM TRHU: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky na poskytovanie právnych služieb obci

Typ: ostatné
erb Predmet cenovej ponuky:
„Poskytovanie právnych služieb pre Obec Nimnica“

 

Identifikačné údaje žiadateľa:

Názov organizácie:                                       Obec Nimnica

Sídlo:                                                             Obecný úrad Nimnica, 020 71 Nimnica

V jeho mene konajúci:                                 Miroslav Pojezdal, starosta obce

IČO:                                                                00692344

Kontaktná osoba:                                         Miroslav Pojezdal, starosta obce

Tel., e-mail:                                                   042/4632937, obec@nimnica.eu

 

Predmet cenovej ponuky:

„Poskytovanie právnych služieb pre Obec Nimnica“.

 

Opis predmetu:

Právne poradenstvo (vypracovanie právnych stanovísk, analýz, rozborov, odporúčaní, poskytovanie právnych konzultácií), najmä agenda spojená s postavením Obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení), a to najmä:

 • v pracovnoprávnych vzťahoch
 • administratívnoprávnych vzťahoch
 • v daňovo právnych veciach, kde obec vystupuje ako správca dane
 • v záväzkových vzťahoch (podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka), kde obec môže vystupovať' v postavení veriteľa i dlžníka
 • vo veciach uzatvárania rôznych druhov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka
 • vo veciach práva obchodných spoločností, v ktorých obec vystupuje ako zakladateľ
 • v katastrálnych konaniach vo veciach zápisov vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, záložných práv a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • príprava, posudzovanie a pripomienkovanie návrhov právnych úkonov (rôznych druhov zmlúv ako kúpne zmluvy, nájomné zmluvy a pod.) a návrhov správnych aktov vydávaných obcou
 • poskytovanie právnej podpory pri rokovaniach, stretnutiach zástupcov orgánov obce, resp. pri výkone ďalšej činnosti obce
 • zabezpečovanie podávania návrhov, podaní a iných právnych úkonov
 • zastupovanie v konaní pred štátnymi a inými orgánmi, najmä pred súdmi, notármi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj pri úkonoch a rokovaniach medzi verejným obstarávateľom a inými právnymi subjektmi 

 

 

Poskytovateľ právnych služieb bude poskytovať právne služby osobne podľa potrieb obce.

Predpokladané trvanie zmluvy od 11/2023 na dobu určitú – 1 rok.

Kritériá hodnotenia predložených ponúk:

Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú:

1) najnižšia cena celkom, t. j. celková cena v € vrátane DPH,

 

Ak poskytovateľ služby nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.

 

Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží ponuku s najnižšou cenou na predmet cenovej ponuky.

Úspešnému záujemcovi bude bezodkladne doručené oznámenie o úspešnosti jeho ponuky a bude vyzvaný na podpis zmluvy.

 

Spôsob určenia ceny:

 • Cena za služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 • Ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy.
 • Cena za poskytovanie právnych služieb bude stanovená na mesačný paušál.
 • Cena celkom s DPH musí obsahovať všetky náklady spojené s predmetom cenovej ponuky.

 

Predkladanie cenových ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 29.9.2023.

Záujemca predloží písomnú ponuku v slovenskom jazyku, v uzatvorenom obale označenom:

„Právne služby pre Obec Nimnica – NEOTVÁRAŤ!“.

Ponuky doručené po tomto termíne budú záujemcom vrátené späť neotvorené.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto žiadosti.

 

 

Miroslav Pojezdal

starosta obce Nimnica


Vytvorené: 19. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2023 14:32
Autor: Správce Webu