Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nimnica

Typ: ostatné
erb Obecné zastupiteľstvo obce Nimnica v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Nimnica č. 46/2023 zo dňa 30.6.2023

 

VYHLASUJE

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Nimnica

a určuje deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra obce Nimnica:

25.8.2023 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nimnici.

 

Obecné zastupiteľstvo v Nimnici zároveň určuje:

1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

 • kvalifikačné predpoklady: Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • ďalšie predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ďalšie predpoklady:
 • prax v kontrolnej činnosti alebo v samospráve minimálne 5 rokov
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 • užívateľské ovládanie počítača
 • občianska a morálna bezúhonnosť

 

2. Náležitosti písomnej prihlášky:

 • údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnýcha o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra.

 

3. Spôsob, miesto a termín podania prihlášky

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Obecnom úrade v Nimnici, Nimnica č. 115, 020 71  Nimnica  – v úradných hodinách, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. 10.8.2023.

4. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra:

Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na čiastočný pracovný úväzok 6,33% = 9,5 hodiny mesačne

 

5. Funkčné obdobie a deň nástupu do zamestnania:

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov, začína dňom 8.9.2023, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

 

6. Ďalšie informácie:

 • Plat hlavného kontrolóra je určený podľa§ 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
 • Kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podápísomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra a Obecnýmúradom v Nimnici mu bude zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dnípred konaním voľby.
 • Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľbyprezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát máprávo na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Nimnici v časovomrozsahumaximálne 10 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky.
 • Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním.
 • Úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nimnici č. 46/2023 zo dňa 30.6.2023 kvyhláseniu voľby hlavného kontrolóra je zverejnené na webovej stránke obce www.nimnica.eu

 

 

V Nimnici, dňa 1.7.2023                                                                Miroslav Pojezdal

                                                               starosta obce

 


Vytvorené: 10. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2023 12:54
Autor: Správce Webu