Kamerový systém v obci

INFORMÁCIA O REALIZÁCIÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V OBCI NIMNICA

 
Vážení občania a návštevníci našej obce.
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že od januára 2023 sa v našej obci uvádza do prevádzky kamerový monitorovací systém. Prevádzkovateľom kamerového monitorovacieho systému je Obec Nimnica.
 
Účelom spracúvania kamerových záznamov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb, je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce, zníženie kriminality vrátane drobných priestupkov a ochrana majetku obce, občanov a prevádzok na území obce.

 

Prevádzkovateľ: Obec Nimnica, Nimnica 115, 020 71
 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: obec@nimnica.eu
 

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods.1 písm c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná teda najmä podľa §13 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

 

Oprávnené osoby, ktoré majú právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom a zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom: starosta obce

Oprávnené osoby musia byť zodpovednou osobou preukázateľne poučené o právach a povinnostiach stanovených zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 122/2013 Z. z.“) a o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku a ktoré spracúvajú.

Poučené o mlčanlivosti musia byť aj iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (napr. údržba a servis technických prostriedkov, upratovanie) prídu do kontaktu s kamerovým systémom.

 

Poskytovanie osobných údajov z kamerového systému:

Priestor prístupný občanom a návštevníkom obce možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, ochrany majetku, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).


Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

 

Doba uchovávania: 7 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude digitálny záznam automaticky zlikvidovaný premazaním, s výnimkou záznamov, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.

Ukladaním osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou ktorých sú osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové médium. Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom prípadne trestnom konaní sa v digitalizovanej podobe ukladajú na externom médiu – nosiči.

 

Okruh dotknutých osôb: obyvatelia obce a návštevníci obce. Rozsah spracúvaných osobných údajov je videozáznam tváre a postavy konkrétnej dotknutej osoby, ŠPZ vozidla pokiaľ je zidentifikovateľné s konkrétnou dotknutou osobou.

 

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z.

V systéme je aktuálne 1 snímacie zariadenie. Priestor monitorovaný týmto zariadením je označený viditeľným nápisom. Postupne budú v obci nainštalované ďalšie monitorovacie zariadenia.             

 

Monitorované priestory:

 

Prevádzkovateľom je v súčasnosti monitorovaný priestor:

Kamera č.1: na budove pálenice - sníma "zberný dvor" pri obchode COOP Jednota a priľahlý priestor
 
 
 
info