Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE a DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 v obci Nimnica
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 378 (64,29 % účasť z celkového počtu voličov).

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 369 hlasovacích lístkov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
Miroslav Belás – 38 hlasov
Ladislav Ďureček - 96 hlasov
Miroslav Pojezdal – 235 hlasov


Za starostu obce Nimnica bol zvolený:
Miroslav Pojezdal

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Marián Šalamún - 206 hlasov
2. Štefan Karlubík - 199 hlasov
3. Bc. Miroslav Slávik - 186 hlasov
4. Stanislav Král - 173 hlasov
5. Ľuboš Crkoň - 172 hlasov
6. Lukáš Melicherík - 165 hlasov
7. Ľudmila Kováčiková - 150 hlasov

 

ZÁPISNICE miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obce a vo voľbách do orgánov TSK

 

Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 (46.93 kB)

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov TSK 29.10.2022 (53.17 kB) 

 

 

 

 

 

KONTAKT na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022

 

Irena Gunišová

 

042/4632 937  

0903 482 963

 

 

 

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

 

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,
t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h

 

Na tento účel obec zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

 

Informácie o spôsobe hlasovania

v nastávajúcich voľbách

 

Spojené voľby sa budú konať

29. októbra v čase od 07.00 h do 20.00 h.

 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. V okrese Púchov môžeme voliť maximálne 3 kandidátov na krajských poslancov.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva biele hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja:

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku). Pripomíname, že vo volebnom obvode Púchov môžeme voliť maximálne 3 kandidátov na krajských poslancov.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

https://www.tsk.sk/dokumenty/samosprava-urad-tsk/volby-do-organov-tsk/2022/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-za-jednotlive-obvody-poslanci.html?page_id=968240

 

Voľby do obecného zastupiteľstva:

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Pripomíname, že vo volebnom obvode Nimnica môžeme voliť maximálne 7 kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva.

 

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Čo ak urobím chybu? :

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Nebojte požiadať o pomoc:

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

 

Kandidáti

 

Obec Nimnica uverejňuje podľa § 173 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorčích predpisov zoznam kandidátov

 

kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva (503.84 kB)

kandidáti na starostu obce (426.09 kB)

 

 

Volebná komisia Trenčianskeho  samosprávneho kraja  zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Trenčianskeho  samosprávneho kraja:

 

kandidáti na poslancov do zastupiteľstva TSK (211.07 kB)

kandidáti na predsedu TSK (133.36 kB)

 

 

 

Určenie zamestnancov zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí  a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 a ich vykonanie

 

Starosta obce Nimnica, Ladislav Ďureček, na základe harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí  a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 a ich vykonanie

určuje:

 

Ing. Katarínu Repkovú

Irenu Gunišovú

 

ako zamestnancov zodpovedných  za organizačnú a

technickú prípravu volieb v obci Nimnica.

 

V Nimnici, dňa 14.7.2022

 

Ladislav Ďureček
    starosta obce

 

 

 

 

OZNÁMENIE
o  určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Nimnici podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 17/2022  zo dňa 29. júna 2022  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Nimnici bude mať celkom  7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Nimnici, dňa 14.7.2022

 

Ladislav Ďureček
  starosta obce