Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

15/2019

825,27 EUR Osemstodvadsaťpäť EUR 27/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

01.07.2019

Zmluva č. 2019026-BOZP-OPP na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

17/2019

110,00 EUR Jednostodesať EUR

RG Protection s.r.o.

Obec Nimnica

30.06.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

16/2019

Neuvedené

Richard Marinič - BETES

Obec Nimnica

24.06.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

14/2019

Neuvedené

3W Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

24.06.2019

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z.

13/2019

613,44 EUR Šesťstotrinásť EUR 44/100 centov

3W Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

24.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_94/2019

12/2019

274,85 EUR Dvestosedemdesiatštyri EUR 85/100 centov

Obec Nimnica

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

14.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle § 77 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

19/2019

390,00 EUR Tristodeväťdesiat EUR

Aliis PU, n.o.

Obec Nimnica

16.04.2019

Rámcová zmluva o odaní tovarov uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb.

10/2019

Neuvedené

Martin Brezničan ViKe

Obec Nimnica

16.04.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku

9/2019

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Ľudová hudba Gýmeš, Katarína Pantoková

Obec Nimnica

01.04.2019

Zmluva č. 62/2019K o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

11/2019

130,00 EUR

Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

Obec Nimnica

04.03.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

7/2019

Neuvedené

KOMENSKY,s.r.o.

Obec Nimnica

01.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/137

6/2019

9,00 EUR Deväť Eur

Obec Nimnica

KOMENSKY,s.r.o.

28.01.2019

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

8/2019

300,00 EUR Tristo

Obec Nimnica

TENDERnet s.r.o.

15.01.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

5/2019

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital

Obec Nimnica

09.01.2019

Zmluva na poskytnutie služieb č.4/2019 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

4/2019

Neuvedené

MEGAWASTE

Obec Nimnica

09.01.2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

3/2019

Neuvedené

Ján Pecho

Obec Nimnica

09.01.2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

2/2019

Neuvedené

Marián Jurík

Obec Nimnica

09.01.2019

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3 písm.a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

1/2019

Nula

Ján Vrábel

Obec Nimnica

10.12.2018

Kúpna zmluva

10/2018

333,72 EUR

Ing. Jana Maruškinová

Obec Nimnica

30.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č.9/2018

9/2018

962,86 EUR Deväťstošesťdesiatdva eur 86 centov

Považská vodárenská spoločnosť

Obec Nimnica

28.11.2018

Dodatok č.1k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130051

1

Neuvedené

Obec Nimnica

Pôdohospodárska platobná agentúra

14.11.2018

Povolenie na úhradu cien úverom poštovného

382/2018/PSE - OCRP

Neuvedené

Slovenská pošta a.s.

Obec Nimnica

29.10.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1782/2018/D

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

29.10.2018

Zmluva o termínovanom úvere

1210/2018/UZ

77 869,15 EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

25.10.2018

Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2018048-BOZP

60,00 EUR

Richard Marinič - BETES

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: