Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.10.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

29/2019

260,00 EUR Dvestošesťdesiat EUR

Ján Kúdelčík (hudobná skupina Syntéza)

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

28/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Pavol Mešo (country duo BENCROFT)

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku

27/2019

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

Milan Hromada

Obec Nimnica

13.10.2019

Zmluva o zabezpečení ozvučenia uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

26/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

11.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

31/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc

Obec Nimnica

CREDIT AUDIT, s.r.o.

23.09.2019

Zmluva o zabezpečení ozvučenia uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

24/2019

200,00 EUR Dvesto EUR

Obec Nimnica

Pavol Mareček

23.09.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

23/2019

250,00 EUR Dvestopäťdesiat EUR

Obec Nimnica

Lenka Jobusová

23.09.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

22/2019

80,00 EUR Osemdesiat EUR

Obec Nimnica

Jozef Pobočík st.

23.09.2019

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

21/2019

150,00 EUR Jednostopäťdesiat EUR

Obec Nimnica

Filip Putala

18.09.2019

Kúpna zmluva

25/2019

344,00 EUR Tristoštyridsaťštyri EUR

Štefan Pecho

Obec Nimnica

12.09.2019

Zmluva č. P-0069234400 o využívaní elektronických služieb

20/2019

Nula

Obec Nimnica

Union poisťovňa

23.07.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci

18/2019

Nula

DATATRADE s.r.o.

Obec Nimnica

16.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

15/2019

825,27 EUR Osemstodvadsaťpäť EUR 27/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

01.07.2019

Zmluva č. 2019026-BOZP-OPP na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

17/2019

110,00 EUR Jednostodesať EUR

RG Protection s.r.o.

Obec Nimnica

30.06.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

16/2019

Neuvedené

Richard Marinič - BETES

Obec Nimnica

24.06.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

14/2019

Neuvedené

3W Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

24.06.2019

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z.

13/2019

613,44 EUR Šesťstotrinásť EUR 44/100 centov

3W Slovakia s.r.o.

Obec Nimnica

24.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_94/2019

12/2019

274,85 EUR Dvestosedemdesiatštyri EUR 85/100 centov

Obec Nimnica

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

14.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle § 77 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

19/2019

390,00 EUR Tristodeväťdesiat EUR

Aliis PU, n.o.

Obec Nimnica

16.04.2019

Rámcová zmluva o odaní tovarov uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb.

10/2019

Neuvedené

Martin Brezničan ViKe

Obec Nimnica

16.04.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku

9/2019

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

Ľudová hudba Gýmeš, Katarína Pantoková

Obec Nimnica

01.04.2019

Zmluva č. 62/2019K o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

11/2019

130,00 EUR

Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

Obec Nimnica

04.03.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

7/2019

Neuvedené

KOMENSKY,s.r.o.

Obec Nimnica

01.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/137

6/2019

9,00 EUR Deväť Eur

Obec Nimnica

KOMENSKY,s.r.o.

28.01.2019

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

8/2019

300,00 EUR Tristo

Obec Nimnica

TENDERnet s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: