Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci

Typ: ostatné
obrVážení obyvatelia,

v týchto dňoch zavádzame triedenie kuchynského odpadu v našej obci, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. Kvôli situácii s Covid-19 bola povinnosť obcí a miest zaviesť triedenie tohoto odpadu predĺžená do júna 2021 oproti pôvodnému termínu 1.1.2021.

Ako bude prebiehať zber BRKO v našej obci?

V súčasnosti sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou Silver Mine, s. r. o, ktorá bude v obci zastrešovať zber kuchynského odpadu. Na začiatok sme začali s bytovkami v Kúpeľoch, na Políku (č. súp. 216 a 217) a pri COOP Jednote (č. súp. 411), a to pomocou čiernych 60 litrových nádob, ktoré sú rozmiestnené v stojiskách pre zberné nádoby. Vývoz nádob bude prebiehať v týždennej frekvencii. Postupne pridáme zber kuchynského odpadu aj pre zastrešenie celej obce, o čom budeme informovať.

 

Čo to je kuchynský odpad?

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, resp. ostatnými potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

 

Ako zbierať kuchynský odpad?

Tento druh odpadu môžete zbierať do menšej uzatvárateľnej nádoby, vedierka, prípadne do kompostovateľných sáčkov (plastové nepatria do tejto nádoby) a následne takto odpad vyniesť do zbernej nádoby.

 

Môžem miešať kuchynský odpad s bio odpadom so záhrad?

Nie, záhradný biologický odpad stačí zbierať raz mesačne alebo prostredníctvom zberných dvorov, zatiaľ čo kuchynský biologický odpad je potrebné zbierať častejšie.

 

Prečo separovať BIO odpad?

Polovicu komunálneho odpadu tvorí bioodpad

Každý obyvateľ na Slovensku vyprodukuje 359 kg odpadu ročne, z ktorého až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Každá smetná nádoba pri dome či bytovke teda obsahuje skoro polovicu bioodpadu. Nádoby teda odchádzajú na skládky aj s odpadom, ktorý tam nepatrí. 

 

Podľa zákona o odpadoch kuchynský odpad nemôžeme hádzať do čiernej smetnej nádoby pre komunálny odpad ako zmesový odpad. Musí byť zhodnocovaný napríklad kompostovaním alebo triedený. Prečo to tak je?
Bioodpad z domácností sa donedávna umiestňoval do komunálneho odpadu. Skládky komunálneho odpadu začali však naberať nekontrolované rozmery. Začali sa preto zatvárať a za uskladnenie komunálneho odpadu vyberajú stále väčšie poplatky. Vývoz komunálneho odpadu teda je a bude stále drahší.
Zmiešavanie bioodpadu a kuchynského odpadu s komunálnym odpadom spôsobuje škodlivé a nekontrolovateľné reakcie na skládkach. Keď sa tieto hnijúce zvyšky potravín na skládkach rozkladajú, vzniká skládkový plyn zložený z metánu, oxidov dusíka a zo sírovodíka. Ten je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za vznik skleníkového efektu a narastanie globálneho otepľovania. Vzniká tiež značné riziko aj pre podzemné vody. Ide o živnú pôdu pre šírenie baktérií, z čoho vyplývajú aj zdravotné riziká. Práve z týchto dôvodov sa v spoločnosti pristúpilo k zmenám v oblasti nakladania s komunálnym a biologicky rozložiteľným odpadom. 
 

Prosím, pristúpme k tejto novej povinnosti zodpovedne a spoločne tak prispejeme k zníženiu komunálneho odpadu. Ďakujeme.


Vytvorené: 24. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 8. 2021 14:13
Autor: Správce Webu