Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Púchov
Región Púchovský
Počet obyvateľov 714
Rozloha  735 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1408

 

Obec Nimnica

Nimnica je obec v okrese Púchov. V Nimnici sa nachádzajú najmladšie slovenské kúpele, sú situované nad vodnou nádržou Nosice, medzi Púchovom  a Považskou Bystricou. Kúpeľná lokalita pozostáva z liečebných domov rozmiestnených v kúpeľnom lesoparku. 

 Nimnica

 

OZNAMY

 

 

pekárenské výrobky

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

 

Verejný opis veci - odcudzený horský bicykel

Verejný opis veci - odcudzený horský bicykel zn. IROK

Foto bicykla

 

 

 

 

 

výzvaVýzva na podanie daňového priznania

 

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ak v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.januáru 2020, sú povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára na Obecnom úrade v Nimnici.
Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali. Daň na rok 2020 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

 

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

 

Odpustenie poplatku za komunálny odpad:

Ak občan chce využiť oslobodenie/zníženie od poplatku z dôvodov napr. návštevy školy mimo bydliska, práce v zahraničí alebo výkonu zamestnania mimo územia obce, čiže ak sa v obci nezdržiava viac ako 90 dní v roku, je potrebné doručiť na Obecný úrad Nimnica potrebný doklad.

Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku sú:

- potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR vo vzdialenosti do 60 km od miesta svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,

- potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce,

- doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce (poplatok bude odpustený na celé zdaňovacie obdobie),

- potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), 

- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), - pracovné povolenie v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného povolenia),

- povolenie k pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k pobytu),

- potvrdenie spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka) v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v potvrdení).

Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení. V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov. V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.