Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Púchov
Región Púchovský
Počet obyvateľov k 1.1.2022 734
Rozloha  735 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1408

 

Obec Nimnica

Nimnica je obec v okrese Púchov. V Nimnici sa nachádzajú najmladšie slovenské kúpele, sú situované nad vodnou nádržou Nosice, medzi Púchovom  a Považskou Bystricou. Kúpeľná lokalita pozostáva z liečebných domov rozmiestnených v kúpeľnom lesoparku. 

 Nimnica

 

 

 

 

 

Aktuality

01.12.2022

logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 13.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 13.12.2022 od 7:30 do 16:00 hod. bude v našej obci, časť hlavnej ulice a salaše, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

23.11.2022

logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 6.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 6.12.2022 od 8:30 do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

23.11.2022

obr

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 1.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 1.12.2022 od 8:30 do 16:30 hod. bude v našej obci, časť Horný Polík a Dolný Polík, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

21.11.2022

obr

POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 4.12.2022

Srdečne pozývame malých aj veľkých na stretnutie s Mikulášom a jeho družinou do kultúrneho domu v Nimnici, dňa 4. decembra 2022 o 15:00 hod.

Detail

18.11.2022

erb

OZNAM o konaní ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 25. novembra 2022 o 17,00 hod. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Nimnici

Detail

16.11.2022

logo

OZNAM Odpočet vodomerov v obci Nimnica

Vážení občania, Považská vodárenská spoločnosť a.s. si vás dovoľuje informovať, že v týchto dňoch od 18.11.2022 sa budú realizovať odpočty vodomerov v Nimnici.

Detail

15.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom SO 01 (Bungalow 164), prístrešok na parkovanie so skladom SO 06 – novostavba“ na pozemkoch parc.č.KN C 755/149, 755/68 v kat. území Nimnica

Obec Nimnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb., v znení platných predpisov v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39a) ods. 4 citovaného zákona preskúmal žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní po posúdení predloženej žiadosti rozhodol:

Detail

11.11.2022

erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 16. novembra 2 0 2 2 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici

Detail

11.11.2022

erb

Referendum 2023 - voľba poštou

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou obec@nimnica.eu

Detail

08.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu: Prístupová komunikácia k východnému portálu tunela Diel - kanalizácia

Okresný úrad Púchov, Odor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 7.12. 2022 o 9:00 hod.

Detail

08.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Pod húštikom"

Na návrh Obce Nimnica, zastúpenej starostom obce, so sídlom 020 71 Nimnica 115, IČO: 00 692 344, bolo na stavebnom úrade Dohňany dňa 19.9.2022 začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu“

Detail

08.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov majúcich charakter vodnej stavby

NAVRHOVATEĽOVI: Železnice SR POVOĽUJE UŽÍVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV MAJÚCICH CHARAKTER VODNEJ STAVBY: SO 44.33.30 PU – PB, Tunel Diel, odvodnenenie SO 44.37.01 PU – PB, Tunel Diel, požiarny vodovod

Detail

31.10.2022

logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 4.11.2022 od 8:30 do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

31.10.2022

erb

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE a DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 v obci Nimnica Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 378 (64,29 % účasť z celkového počtu voličov). Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 369 hlasovacích lístkov.

Detail

18.10.2022

erb

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Detail

18.10.2022

erb

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre nahlasovanie požiadaviek o špeciálne hlasovanie

KONTAKT na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.októbra 2022 Irena Gunišová

Detail

11.10.2022

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.10.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 19.10.2022 od 7:30 do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

04.10.2022

erb

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Obec Nimnica - Ohlasovňa pobytu, na návrh vlastníka bytového domu podľa § 7 ods. 1 písm. f) Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení Zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 4.10.2022 záznam trvalého pobytu občanom:

Detail

23.09.2022

erb

Oznam o predaji mimo dražby

Notár úrad JUDr. Emílie Rosinovej, Púchov, Štefánikova 813/4 v konaní o dedičstve po poručiteľovi: Miroslav Vrškový, nar. 31.01.1968, posledný trvalý pobyt Nimnica 27, ktorý zomrel 24.12.2013, v rámci likvidácie dedičstva ponúka záujemcom nehnuteľnosti:

Detail

23.09.2022

erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 23. septembra 2 0 2 2 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici

Detail

07.09.2022

obr

POZVÁNKA: Poďakovanie za úrodu 11.9.2022

Obec Nimnica Vás pozýva na "Poďakovanie za úrodu" v nedeľu, 11.9.2022, so začiatkom o 14:00 hod. na námestí pred kostolom.

Detail

02.09.2022

logo

OZNAM o plánovanom odpočte elektrickej energie

Vážení občania, spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. si vás dovoľuje informovať o plánovanom odpočte elektrickej energie povereným pracovníkom, a to v dňoch od 3. septembra 2022 do 23. septembra 2022 vrátane víkendov.

Detail

26.08.2022

erb

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Detail

25.08.2022

plagát

POZVÁNKA: STAROLUŽENSKÉ DOŽÍNKY 4.9.2022 so zabezpečeným odvozom autobusom

Obec Nimnica v spolupráci s obcou Lužná (ČR) Vás pozývajú na STAROLUŽENSKÉ DOŽÍNKY kultúrno-spoločenská akcia sa bude konať v nedeľu 4.9.2022.

Detail

18.08.2022

erb

ZMENA V HARMONOGRAME VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

informujeme vás, že počas nadchádzajúcich sviatkov dôjde ku zmene v harmonograme vývozu komunálneho odpadu.

Detail

15.08.2022

logo

OZNAM: záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Na základe žiadosti Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, informujeme občanov, že:

Detail

12.08.2022

erb

OZNAM pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín

V zmysle § 171 a § 176 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. môže každá politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát predložiť kandidátnu listinu

Detail

02.08.2022

erb

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-MAILOVÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 je: obec@nimnica.eu

Detail

14.07.2022

erb

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Nimnici podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 17/2022 zo dňa 29. júna 2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici určilo:

Detail

13.07.2022

pla

POZVÁNKA

Kúpele Nimnica a.s. všetkých srdečne pozývajú na kultúrno-spoločenskú akciu v piatok, 15. júla 2022

Detail

06.07.2022

erb

OZNAM o úplnej uzávierke cesty č. II/507

Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, si vás dovoľuje informovať o úplnej uzávierke cesty č. II/507 v k. ú. Nimnica a Udiča z dôvodu ťažby dreva nad cestou, možný pád stromov, skál na vozovku

Detail

01.07.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 01.07.2022, 10:00 hod. do odvolania 

Detail

30.06.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje v Nimnici a na úpravu prírodnej liečivej vody pre spoločnosť Kúpele Nimnica a.s.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje v Nimnici a na úpravu prírodnej liečivej vody pre spoločnosť Kúpele Nimnica a.s.

Detail

27.06.2022

erb

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.6.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 29.6.2022 o 18,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici.

Detail

20.06.2022

pla

POZVÁNKA: Jánska vatra 2022

Dobrovoľnícke združenie Nimnica a Obec Nimnica vás pozývajú Dňa: 25.6.2022, v sobotu Čas: od 18:00 hod. Miesto: prírodný areál Slatina v Nimnici

Detail

16.06.2022

erb

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu v r. 2022 aj v našej obci

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 700 obcí, medzi nimi aj tá naša.

Detail

16.06.2022

plagát

POZVÁNKA: 26. Folklórna Lysá 2022

Obec Lysá pod Makytou a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vás pozývajú Dňa: 25.6.2022, v sobotu Čas: od 17:00 hod. Miesto: Lysá pod Makytou - amfiteáter

Detail

15.06.2022

plagát

POZVÁNKA: Heligonkári 2022

Srdečne pozývame Dňa: 25.6.2022, v sobotu Čas: od 14:00 hod. Miesto: Kúpele Nimnica, a.s. - kongresová sála

Detail

06.06.2022

erb

PONUKA PRÁCE - OPATROVATEĽ/KA v domácnosti

Obec Nimnica príjme do pracovného pomeru 2 opatrovateľky (opatrovateľov) do domácnosti občanov s nástupom IHNEĎ.

Detail

03.06.2022

leták

VÝKUP PAPIERA 6.6.2022

Dňa 6.6.2022, v pondelok, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Miesto: pod lipkou - pri kostole Čas: od 17:25 do 17:35

Detail

27.05.2022

plagát

Cesta rozprávkovým lesom

Srdečne pozývame Dňa: 5.6.2022, v nedeľu Čas: od 14:00 hod. Miesto: Areál Slatiny v Nimnici

Detail

24.05.2022

značka

OZNAM Obmedzenia na cestách III/1983 a II/507

Združenie Nimnica a spoločnosť Doprastav a.s. si dovoľujú informovať občanov o dočasnom obmedzení na cestách III/1983 a II/507

Detail

17.05.2022

erb

POZVÁNKA Svätá omša

Obecný úrad Mojtín Vás srdečne pozýva na Svätú omšu, ktorá sa uskutoční dňa 29.mája 2022 (nedeľa) o 14:30 hod v kaplnke Panny Márie v Hluchej doline.

Detail

17.05.2022

pla

NAJ BUDKA SLOVENSKA

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Detail

12.05.2022

erb

POZVÁNKA na hodovú slávnostnú svätú omšu 15.5.2022

V nedeľu 15.5.2022 ste srdečne vítaní na slávnostnej svätej omši, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola v Nimnici zasväteného Panne Márii Fatimskej. Program je uvedený na plagátiku.

Detail

12.05.2022

erb

POZVÁNKA na otvorenie letnej turistickej sezóny

Obec Mojtín srdečne pozýva na V. ročník Otvorenia letnej turistickej sezóny rok 2022, ktorý sa uskutočni dňa 28.5. 2022 ( v sobotu) o 11:00 hod pri Jazierku lásky v Mojtíne.

Detail

09.05.2022

erb

OZNAM o výbere daní a poplatkov rok 2022

Obec Nimnica vyberá od pondelka 16. mája do 27. mája 2022 daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu.

Detail

19.04.2022

PREDAJ OVOCNÝCH STROMČEKOV A KRÍKOV dňa 13.4.2022  1

ZVOLANIE ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV

PZ HRADISKO PÚCHOV zvoláva dňa: 10. mája 2022 zhromaždenie vlastníkov pozemkov začlenených do poľovného revíru Čas: 10:00 Miesto: Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, Trenčianske Teplice

Detail

12.04.2022

erb

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.4.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 13.4.2022 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici.

Detail

 

 

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií