Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Púchov
Región Púchovský
Počet obyvateľov k 1.1.2022 734
Rozloha  735 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1408

 

Obec Nimnica

Nimnica je obec v okrese Púchov. V Nimnici sa nachádzajú najmladšie slovenské kúpele, sú situované nad vodnou nádržou Nosice, medzi Púchovom  a Považskou Bystricou. Kúpeľná lokalita pozostáva z liečebných domov rozmiestnených v kúpeľnom lesoparku. 

 Nimnica

 

 

 

 

 

Aktuality

03.02.2023

obr

FAŠIANGY 4.2.2023

Obec Nimnica a partnerská obec Lužná vás srdečne pozývajú na Fašiangy v Nimnici, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4.februára 2023.

Detail

26.01.2023

erb

FAŠIANGY 2023

Všetkých srdečne pozývame na fašiangové oslavy, ktoré tento rok organizuje Obec Nimnica spolu s partnerskou obcou Lužná (ČR) Termín: sobota, 4.2.2023 od 12:00 hodín

Detail

25.01.2023

erb

REFERENDUM 2023 - výsledky hlasovania v našej obci

- počet zapísaných voličov - 565 - počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania - 240 - počet hlasov - ÁNO - 239 - počet hlasov - NIE - 1 - percentuálna účasť - 42,48%

Detail

25.01.2023

erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2023

Starosta obce zvoláva v piatok 27. januára 2023 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici

Detail

18.01.2023

erb

REFERENDUM – 21. JANUÁR 2023

Už túto sobotu sa otvoria volebné miestnosti, v ktorých môžu Slováci rozhodnúť o zmene ústavy.

Detail

13.01.2023

erb

ZBERNÝ DVOR Nimnica - ZÁKAZ UKLADANIA ODPADU

Vážení občania, v týchto dňoch pripravujeme ročný harmonogram zvozu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu.

Detail

13.01.2023

erb

Kamerový systém v obci Nimnica

Vážení občania a návštevníci našej obce. Dovoľujeme si Vás informovať, že od januára 2023 sa v našej obci uvádza do prevádzky kamerový monitorovací systém. Prevádzkovateľom kamerového monitorovacieho systému je Obec Nimnica.

Detail

09.01.2023

erb

Povinnosť daňovníka do 31.1.2023

OBEC NIMNICA AKO SPRÁVCA DANE Z NEHNUTEĽNOSTI, OZNAMUJE DAŇOVNÍKOM, ŽE DO 31.01.2023 TREBA NAHLÁSIŤ ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ /predaj – kúpa bytu, domu, chaty, pozemku, dedenie, kolaudácia domu/, ak u nich nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím.

Detail

05.01.2023

erb

Harmonogram zvozu triedeného odpadu na 1. štvrťrok 2023

Harmonogram zvozu triedeného odpadu na 1Q 2023

Detail

21.12.2022

erb

POZVÁNKA Novoročný výstup na Holíš 1.1.2023

Srdečne všetkých pozývame na obľúbený Novoročný výstup na Holíš, ktorý sa uskutoční: v nedeľu, 1.1.2023, od 12:30 hod. so zrazom pri Lipke

Detail

21.12.2022

erb

POZVÁNKA Vianočný turnaj v stolnom tenise 26.12.2022

Obec Nimnica, ako každý rok, tak aj tento, usporadúva vianočný turnaj v stolnom tenise Registrovať sa môžu len občania s trvalým pobytom v Nimnici.

Detail

20.12.2022

erb

OZNAM - Štedrovečerné služby Božie

Oznamujeme občanom evanjelického vierovyznania, že autobus k štedrovečerným službám Božím bude mať odchod spred kostola 24. decembra 2022 o 15:30 hod.

Detail

20.12.2022

erb

Zmena úradných hodín obecného úradu počas vianočných sviatkov

Vážení občania, oznamujeme vám, že Obecný úrad v Nimnici bude v období vianočných sviatkov počas pracovných dní otvorený nasledovne:

Detail

20.12.2022

erb

Miera separácie v obci Nimnica za rok 2021

Obec Nimnica, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2021

Detail

14.12.2022

erb

Oznam o predaji mimo dražby

Notársky úrad JUDr. Emílie Rosinovej, 020 01 Púchov, Štefánikova 813/4 v konaní po dedičstve po poručiteľovi: Michal Húdek, v rámci likvidácie dedičstva ponúka záujemcom majetok, ktorého vlastníkom bol Michal Húdek.

Detail

13.12.2022

erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022

Starosta obce zvoláva vo štvrtok 15. decembra 2022 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Nimnici

Detail

12.12.2022

plagát

POZVÁNKA: Nimnický vianočný jarmok 17.12.2022

Obec Nimnica všetkých srdečne pozýva na Nimnický vianočný jarmok ????, ktorý sa uskutoční v sobotu, 17.decembra 2022, od 14:00 hodiny, pod Lipkou.

Detail

08.12.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania podľa § 88a stavebného zákona – dodatočné povolenie stavby, návrh na kolaudáciu stavby - nariadenie ústneho pojednávania

Obec Nimnica oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom konania začatie konania o dodatočnom povolení stavby, a zároveň nariaďuje k predloženému návrhu ústne rokovanie

Detail

05.12.2022

erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8.12.2022

Starosta obce zvoláva vo štvrtok 8. decembra 2022 o 18,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Nimnici

Detail

05.12.2022

erb

Referendum 2023 - hlasovací preukaz

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu obec@nimnica.eu

Detail

05.12.2022

plagát

POZVÁNKA: Vianočný koncert v Nimnickom kostole

Folklórna skupina Nimničanka všetkých srdečne pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11.12.2022 v Nimnickom kostole o 14:00 hod.

Detail

01.12.2022

logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 13.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 13.12.2022 od 7:30 do 16:00 hod. bude v našej obci, časť hlavnej ulice a salaše, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

23.11.2022

logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 6.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 6.12.2022 od 8:30 do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

23.11.2022

obr

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 1.12.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 1.12.2022 od 8:30 do 16:30 hod. bude v našej obci, časť Horný Polík a Dolný Polík, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

21.11.2022

obr

POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 4.12.2022

Srdečne pozývame malých aj veľkých na stretnutie s Mikulášom a jeho družinou do kultúrneho domu v Nimnici, dňa 4. decembra 2022 o 15:00 hod.

Detail

18.11.2022

erb

OZNAM o konaní ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 25. novembra 2022 o 17,00 hod. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Nimnici

Detail

16.11.2022

logo

OZNAM Odpočet vodomerov v obci Nimnica

Vážení občania, Považská vodárenská spoločnosť a.s. si vás dovoľuje informovať, že v týchto dňoch od 18.11.2022 sa budú realizovať odpočty vodomerov v Nimnici.

Detail

15.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom SO 01 (Bungalow 164), prístrešok na parkovanie so skladom SO 06 – novostavba“ na pozemkoch parc.č.KN C 755/149, 755/68 v kat. území Nimnica

Obec Nimnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb., v znení platných predpisov v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39a) ods. 4 citovaného zákona preskúmal žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní po posúdení predloženej žiadosti rozhodol:

Detail

11.11.2022

erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2022

Starosta obce zvoláva v stredu 16. novembra 2 0 2 2 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici

Detail

11.11.2022

erb

Referendum 2023 - voľba poštou

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou obec@nimnica.eu

Detail

08.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu: Prístupová komunikácia k východnému portálu tunela Diel - kanalizácia

Okresný úrad Púchov, Odor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 7.12. 2022 o 9:00 hod.

Detail

08.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Pod húštikom"

Na návrh Obce Nimnica, zastúpenej starostom obce, so sídlom 020 71 Nimnica 115, IČO: 00 692 344, bolo na stavebnom úrade Dohňany dňa 19.9.2022 začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu“

Detail

08.11.2022

erb

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov majúcich charakter vodnej stavby

NAVRHOVATEĽOVI: Železnice SR POVOĽUJE UŽÍVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV MAJÚCICH CHARAKTER VODNEJ STAVBY: SO 44.33.30 PU – PB, Tunel Diel, odvodnenenie SO 44.37.01 PU – PB, Tunel Diel, požiarny vodovod

Detail

31.10.2022

logo

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že: dňa 4.11.2022 od 8:30 do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

31.10.2022

erb

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE a DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022 v obci Nimnica Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 378 (64,29 % účasť z celkového počtu voličov). Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 369 hlasovacích lístkov.

Detail

18.10.2022

erb

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Detail

18.10.2022

erb

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre nahlasovanie požiadaviek o špeciálne hlasovanie

KONTAKT na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.októbra 2022 Irena Gunišová

Detail

11.10.2022

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.10.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 19.10.2022 od 7:30 do 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

04.10.2022

erb

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Obec Nimnica - Ohlasovňa pobytu, na návrh vlastníka bytového domu podľa § 7 ods. 1 písm. f) Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení Zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 4.10.2022 záznam trvalého pobytu občanom:

Detail

23.09.2022

erb

Oznam o predaji mimo dražby

Notár úrad JUDr. Emílie Rosinovej, Púchov, Štefánikova 813/4 v konaní o dedičstve po poručiteľovi: Miroslav Vrškový, nar. 31.01.1968, posledný trvalý pobyt Nimnica 27, ktorý zomrel 24.12.2013, v rámci likvidácie dedičstva ponúka záujemcom nehnuteľnosti:

Detail

23.09.2022

erb

OZNAM o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2022

Starosta obce zvoláva v piatok 23. septembra 2 0 2 2 o 17,00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Nimnici

Detail

07.09.2022

obr

POZVÁNKA: Poďakovanie za úrodu 11.9.2022

Obec Nimnica Vás pozýva na "Poďakovanie za úrodu" v nedeľu, 11.9.2022, so začiatkom o 14:00 hod. na námestí pred kostolom.

Detail

02.09.2022

logo

OZNAM o plánovanom odpočte elektrickej energie

Vážení občania, spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. si vás dovoľuje informovať o plánovanom odpočte elektrickej energie povereným pracovníkom, a to v dňoch od 3. septembra 2022 do 23. septembra 2022 vrátane víkendov.

Detail

26.08.2022

erb

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Detail

25.08.2022

plagát

POZVÁNKA: STAROLUŽENSKÉ DOŽÍNKY 4.9.2022 so zabezpečeným odvozom autobusom

Obec Nimnica v spolupráci s obcou Lužná (ČR) Vás pozývajú na STAROLUŽENSKÉ DOŽÍNKY kultúrno-spoločenská akcia sa bude konať v nedeľu 4.9.2022.

Detail

18.08.2022

erb

ZMENA V HARMONOGRAME VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

informujeme vás, že počas nadchádzajúcich sviatkov dôjde ku zmene v harmonograme vývozu komunálneho odpadu.

Detail

15.08.2022

logo

OZNAM: záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Na základe žiadosti Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, informujeme občanov, že:

Detail

12.08.2022

erb

OZNAM pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov o predložení kandidátnych listín

V zmysle § 171 a § 176 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. môže každá politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát predložiť kandidátnu listinu

Detail

02.08.2022

erb

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-MAILOVÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 je: obec@nimnica.eu

Detail

 

 

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií