Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Ing. Anna Hoštáková

 

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. Je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • starostu
 • člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou
 • iného zamestnanca obce
 • s funkciou podľa osobitných zákonov

Hlavný kontrolór plní najmä tieto úlohy:

 1. Predkladá:
 • návrh plánu kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov
 • správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 •  správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 1. Vypracúva:
 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 1. Spolupracuje:
 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 1. Zabezpečuje:
 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrolu dodržiavania VZN obce,
 • kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov obce
 1. Vybavuje:
 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 1. Je povinný:
 • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo