Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

         KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zastupuje komisiu navonok

 

           Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však 

           jedenkrát za dva mesiace.

Obec Nimnica má zriadené nasledovné komisie:

 

Komisia finančná

Predseda: Ing. Tomáš Vrábel (poslanec OZ)

Členovia: Miroslav Belás, Štefan Karlubík (poslanec OZ)

 

Komisia výstavby a životného prostredia

Predseda: Štefan Karlubík (poslanec OZ)

Členovia: Ing. Miloš Pecho, Ing. Tomáš Vrábel (poslanec OZ)

 

Komisia pre šport a cestovný ruch

Predseda: Jaroslav Kanderka (poslanec OZ)

Členovia: Marián Šalamún (poslanec OZ), Miroslav Pojezdal (poslanec OZ), Štefan Karlubík 

                 (poslanec OZ), Stanislav Král (poslanec OZ), Bc. Miroslav Slávik (poslanec OZ), Ing.  

                 Tomáš Vrábel (poslanec OZ), Miloš Vrábel, Ján Burianec, Ondrej  Melich

 

Komisia kultúry

Predseda: Stanislav Král (poslanec OZ)

Členovia: Marián Šalamún (poslanec OZ), Miroslav Pojezdal (poslanec OZ), Štefan Karlubík 

                 (poslanec OZ), Jaroslav Kanderka (poslanec OZ), Bc. Miroslav Slávik (poslanec OZ),

                 Ing. Tomáš Vrábel (poslanec OZ), Anna Belásová, Ing. Jarmila Potočná, Ľudmila

                 Kováčiková, Jozefa Lacková

 

Komisia sociálna

Predseda: Marián Šalamún (poslanec OZ)

Členovia: Mgr. Mária Šalamúnová, Barbora Kocanová, Jana Melichová

 

Komisia poriadková

Predseda: Bc. Miroslav Slávik

Členovia:  Marián Šalamún (poslanec OZ), Miroslav Pojezdal (poslanec OZ), Štefan Karlubík 

                 (poslanec OZ), Jaroslav Kanderka (poslanec OZ), Stanislav Král (poslanec OZ),

                 Ing. Tomáš Vrábel (poslanec OZ)