Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

ROK 2022

 

8.12.2022

Oznam o konaní zasadnutia OZ dňa 8.12.2022 (183.19 kB)

 

25.11.2022

Oznam o konaní ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 25.11.2022 (182.64 kB)

 

 

16.11.2022

Oznam o konaní zasadnutia OZ dňa 16.11.2022 (182.47 kB)

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 16.11.2022 (285.58 kB)

Prílohy:

2. Technická správa pre stavbu: Doplnenie verejného osvetlenia v miestnej časti Dolný Polík + technický nákres (2.33 MB)

Cenová ponuka na realizáciu stavby od spoločnosti Prenosil s.r.o. (609.14 kB)

Cenová ponuka na realizáciu stavby od spoločnosti TP-Elektrospoj s.r.o. (219.94 kB)

 

 

30.9.2022

Oznam o konaní zasadnutia OZ dňa 30.9.2022 (234.38 kB)

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce konaného dňa 30.9.2022 (378.92 kB)

Prílohy:

2. Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 23.9.2022 (307.08 kB)

3. Všeobecne záväzného nariadenie o záväzných častiach územno-plánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica č. 2/2022 zo dňa 18.7.2022 (411.46 kB)

4. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 8/2022 z dňa 28.2.2022 na rekonštrukciu vykurovania a plynovej kotolne v DK a OcÚ (5.77 MB)

 

 

23.9.2022

Oznam o konaní zasadnutia OZ dňa 23.9.2022 (185.45 kB)

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 23.9.2022 (393.11 kB)

Prílohy:

2. Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 29.6.2022 (191.4 kB)

3. Správa nezávislého audítora - audit účtovnej závierky 2021 (1.15 MB)

4. VZN o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 Územnéhoplánu obce Nimnica č. 2/2022 (832.14 kB)

5. Správa z finančnej kontroly na mieste k projektu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nimnica" (16.24 MB)

6. Záverečný odpočet čerpania „Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie“ (706.21 kB)

7. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 8/2022 z dňa 28.2.2022 na rekonštrukciu vykurovania a plynovej kotolne v DK a OcÚ (5.77 MB)

 

 

 

29.6.2022

Oznam o konaní zasadnutia OZ dňa 29.6.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 29.6.2022

Prílohy:

2a. Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 29.12.2022 (307.3 kB)

2b. Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 18.2.2022 (254.96 kB)

2c. Správa z kontroly plnenia uznesení z OZ konaného dňa 13.4.2022 (226.65 kB)

3. Správa z kontrolnej činnosti HK obce Nimnica za rok 2021 (9.25 MB)

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 (230.2 kB)

5. Výročná správa obce Nimnica za rok 2021 (626.94 kB)

6a. Záverečný účet obce Nimnica za rok 2021 (772.82 kB)

6b. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2021 (865.38 kB)

8. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (276.55 kB)

9. Žiadosť Mesta Púchov o financovanie záujmového vzdelávania v roku 2022 (1.37 MB)

 

 

13.4.2022

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.4.2022 (232.76 kB)

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 13.4.2022 (329.36 kB)

Prílohy:

Príloha č. 2 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2022 z dňa 28.2.2022 (3.77 MB)

 

 

18.2.2022

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2022 (191.05 kB)

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 18.2.2022 (213.62 kB)

Prílohy:

Príloha č. 3 Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte (145.03 kB)

Príloha č. 4 Žiadosť o poskytnutie NFP (457.51 kB)

Príloha č. 5 Podrobný rozpočet projektu (213.74 kB)

 

 

 

ROK 2021

 

29.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 29.12.2021 (207.53 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2021 (181.39 kB)

Prílohy:

2. Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 16.12.2021 (318.49 kB)

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k termínovanému úveru (303.87 kB)

4. Zmluva o termínovanom úvere (148.32 kB)

 

 

16.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 16.12.2021 (373.36 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2021 (234.38 kB)

Prílohy:

2. Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 10.11.2021 (225.71 kB)

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 (473.6 kB)

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 (375.52 kB)

5. Rozpočet obce na roky 2022-2024 (641.74 kB)

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (307.99 kB)

7. Zmluva na poskytnutie služieb - vývoz a uloženie KO (4.21 MB)

8. Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na modernizáciu DK (407.85 kB)

9. Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce - textová časť (147.73 kB)

 

 

10.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 10.11.2021 (390.55 kB) (390.43 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2021 (227.64 kB)

 

 

11.8.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 11.8.2021 (393.53 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.8.2021 (191 kB)

 

10.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 10.6.2021 (423 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2021 (187.56 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Nimnici z dňa 12.3.2021 (1.41 MB)

Záverečný účet obce Nimnica za rok 2020 (834.27 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2020 (7.58 MB)

Výročná správa obce Nimnica za rok 2020 (825.92 kB)

 

 

12.3.2021

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.3.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 12.3.2021 + uznesenia (403.15 kB)

 

 

ROK 2020

 

15.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 15.12.2020 + uznesenia

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

 

Prílohy:

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 13.11.2020

Zmluva na poskytnutie služieb č. 06/2020 - vývoz komunálneho odpadu

Dodatok č. 3 k zmluve č. 026/2011/SKL z dňa 13.1.2011 na zneškodňovanie odpadov na skládke

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica na I. polrok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

Predpokladané investície na rok 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nimnica k návrhu rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023

 

 

13.11.2020

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 13.11.2020 + uznesenia

 

 

13.8.2020

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.8.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 13.8.2020 + uznesenia

Výročná správa obce Nimnica za rok 2019

Záverečný účet obce Nimnica za rok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 obce Nimnica

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 13.8.2020

 

15.5.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 15.5.2020 + uznesenia

Prílohy k zápisnici OZ 15.5.2020

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 15.5.2020

 

15.2.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 15.2.2020 + uznesenia

Prílohy k zápisnici OZ 15.2.2020

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 15.2.2020

 

ROK 2019

 

11.12.2019

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ z dňa 11.12.2019

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019

 

8.11.2019

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2019

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ z dňa 8.11.2019 s prílohami

 

13.9.2019

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.9.2019

Zápisnica č. 3/2019, uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 13.9.2019 a prílohy

Príloha č. 4 k zápisnici zo zasadnutia OZ z dňa 13.9.2019 - Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica

Uznesenie č. 40/2019 Schválenie ceny vo veci odkúpenia pozemkov Ing. Milošom Pechom

 

13.6.2019

Pozvánka na zasadnutie dňa 13.6.2019

Záverečný účet obce Nimnica za rok 2018

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ z dňa 13.6.2019

 

13.3.2019

Pozvánka na zasadnutie dňa 13.3.2019

Zápisnica č. 1/2019 a uznesenia zo zasadnutia dňa 13.3.2019

 

Dokumenty k zasadnutiu

samosprava-obce/hlavny-kontrolor-obce/spravy-o-kontrolnej-cinnosti/

K bodu č. 5 - schválenie cenovej ponuky na prevádzku infraštruktúry majetku - verejnej kanalizácie obce Nimnica

zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia/

Príloha č. 8 - Schválenie zámeru odpredať majetok obce

Príloha č. 9 - Schválenie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre Jozefa Jamborka

 

 

ROK 2018

 

Zápisnica č. 1/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 15.3.2018

 

Zápisnica č. 2/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 11.4.2018

 

Zápisnica č. 3/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 28.6.2018

 

Zápisnica č. 4/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 10.8.2018

 

Zápisnica č. 5/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 18.9.2018

 

Zápisnica č. 6/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 30.11.2018

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia a uznesenia z dňa 4.12.2018

 

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia z dňa 14.12.2018