Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

ROK 2022

 

29.6.2022

Oznam o konaní zasadnutia OZ dňa 29.6.2022

Záverečný účet obce za rok 2021

 

 

13.4.2022

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.4.2022 (232.76 kB)

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 13.4.2022 (329.36 kB)

Prílohy:

Príloha č. 2 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2022 z dňa 28.2.2022 (3.77 MB)

 

 

18.2.2022

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2022 (191.05 kB)

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 18.2.2022 (213.62 kB)

Prílohy:

Príloha č. 3 Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte (145.03 kB)

Príloha č. 4 Žiadosť o poskytnutie NFP (457.51 kB)

Príloha č. 5 Podrobný rozpočet projektu (213.74 kB)

 

 

 

ROK 2021

 

29.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 29.12.2021 (207.53 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2021 (181.39 kB)

Prílohy:

2. Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 16.12.2021 (318.49 kB)

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k termínovanému úveru (303.87 kB)

4. Zmluva o termínovanom úvere (148.32 kB)

 

 

16.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 16.12.2021 (373.36 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2021 (234.38 kB)

Prílohy:

2. Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 10.11.2021 (225.71 kB)

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 (473.6 kB)

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 (375.52 kB)

5. Rozpočet obce na roky 2022-2024 (641.74 kB)

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (307.99 kB)

7. Zmluva na poskytnutie služieb - vývoz a uloženie KO (4.21 MB)

8. Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na modernizáciu DK (407.85 kB)

9. Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce - textová časť (147.73 kB)

 

 

10.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 10.11.2021 (390.55 kB) (390.43 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2021 (227.64 kB)

 

 

11.8.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 11.8.2021 (393.53 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.8.2021 (191 kB)

 

10.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica konaného dňa 10.6.2021 (423 kB)

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2021 (187.56 kB)

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Nimnici z dňa 12.3.2021 (1.41 MB)

Záverečný účet obce Nimnica za rok 2020 (834.27 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2020 (7.58 MB)

Výročná správa obce Nimnica za rok 2020 (825.92 kB)

 

 

12.3.2021

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.3.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 12.3.2021 + uznesenia (403.15 kB)

 

 

ROK 2020

 

15.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 15.12.2020 + uznesenia

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

 

Prílohy:

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 13.11.2020

Zmluva na poskytnutie služieb č. 06/2020 - vývoz komunálneho odpadu

Dodatok č. 3 k zmluve č. 026/2011/SKL z dňa 13.1.2011 na zneškodňovanie odpadov na skládke

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica na I. polrok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

Predpokladané investície na rok 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nimnica k návrhu rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023

 

 

13.11.2020

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 13.11.2020 + uznesenia

 

 

13.8.2020

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.8.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 13.8.2020 + uznesenia

Výročná správa obce Nimnica za rok 2019

Záverečný účet obce Nimnica za rok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 obce Nimnica

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 13.8.2020

 

15.5.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 15.5.2020 + uznesenia

Prílohy k zápisnici OZ 15.5.2020

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 15.5.2020

 

15.2.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Nimnica dňa 15.2.2020 + uznesenia

Prílohy k zápisnici OZ 15.2.2020

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ z dňa 15.2.2020

 

ROK 2019

 

11.12.2019

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ z dňa 11.12.2019

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019

 

8.11.2019

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2019

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ z dňa 8.11.2019 s prílohami

 

13.9.2019

Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.9.2019

Zápisnica č. 3/2019, uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 13.9.2019 a prílohy

Príloha č. 4 k zápisnici zo zasadnutia OZ z dňa 13.9.2019 - Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Nimnica

Uznesenie č. 40/2019 Schválenie ceny vo veci odkúpenia pozemkov Ing. Milošom Pechom

 

13.6.2019

Pozvánka na zasadnutie dňa 13.6.2019

Záverečný účet obce Nimnica za rok 2018

Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ z dňa 13.6.2019

 

13.3.2019

Pozvánka na zasadnutie dňa 13.3.2019

Zápisnica č. 1/2019 a uznesenia zo zasadnutia dňa 13.3.2019

 

Dokumenty k zasadnutiu

samosprava-obce/hlavny-kontrolor-obce/spravy-o-kontrolnej-cinnosti/

K bodu č. 5 - schválenie cenovej ponuky na prevádzku infraštruktúry majetku - verejnej kanalizácie obce Nimnica

zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia/

Príloha č. 8 - Schválenie zámeru odpredať majetok obce

Príloha č. 9 - Schválenie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre Jozefa Jamborka

 

 

ROK 2018

 

Zápisnica č. 1/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 15.3.2018

 

Zápisnica č. 2/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 11.4.2018

 

Zápisnica č. 3/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 28.6.2018

 

Zápisnica č. 4/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 10.8.2018

 

Zápisnica č. 5/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 18.9.2018

 

Zápisnica č. 6/2018 a uznesenia zo zasadnutia dňa 30.11.2018

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia a uznesenia z dňa 4.12.2018

 

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia z dňa 14.12.2018