Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

NÁVRHY

 

 -

 

VZN platné

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych danieach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (307.99 kB)

 

VZN č. 3/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nimnica (304.05 kB)

 

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

 

VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica

 

VZN č. 1/2020 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

 

VZN č. 5/2019 O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci

 

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

 

VZN č. 4/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby

 

VZN č. 3/2019 Zásady odmeňovania poslancov obce Nimnica a členov komisií

 

VZN č.2/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

VZN č. 1/2019 O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica

 

VZN č. 1/2018 O organizácii miestneho referenda v obci Nimnica

 

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Nimnica

 

VZN č. 1/2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

 

VZN č. 1/2013 O rozpočte, rozpočtových pravidlách a nakladaní z fin.prostriedkami obce Nimnica

 

VZN č. 2/2011, ktorým sa vydávajú zásady o hospodárení s majetkom obce

 

VZN č. 1/2011 O odpadoch

 

VZN č. 2/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

VZN č. 2/2005 O používaní miestneho rozhlasu