Zástupca starostu

Marián Šalamún

 

Zástupca starostu je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Starosta poverí zastupovaním poslanca zastupiteľstva do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí v tejto lehote, kompetencia zvoliť zástupcu starostu prechádza uplynutím 60 dňovej lehoty na obecné zastupiteľstvo.

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

 

Práva a povinnosti zástupcu starostu

Zákon o obecnom zriadení stanovuje zástupcovi starostu nasledujúce povinnosti:

 - plniť úlohy starostu v plnom rozsahu v prípade zániku mandátu starostu pred uplynutím jeho funkčného obdobia,

 - byť členom obecnej rady, ak je v obci zriadená,

 - zvolávať a viesť zasadnutie obecnej rady, ak tak neurobí starosta,

 - zvolávať a/alebo viesť obecné zastupiteľstvo v prípadoch vymedzených zákonom o obecnom zriadení.

Oprávnenia zástupcu starostu v zmysle zákona o obecnom zriadení sú:

 - prináleží mu plat, ak plní úlohy starostu v prípade zániku mandátu starostu pred uplynutím jeho funkčného obdobia,

 - ak je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí mu    plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný.

         - Zástupca starostu je po jeho poverení starostom alebo zvolením obecným zastupiteľstvom, oprávnený konať v mene starostu . Ako zástupca pri podpise pripojí k svojmu menu a priezvisku údaj "poverený zástupca starostu obce".