Poplatky

 Prehľad poplatkov v stavebnej správe

STAVEBNÁ SPRÁVA  
Položka 59  

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

     1. pre fyzickú osobu

40,00 €
     2. pre právnickú osobu 100,00 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú soc. služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo VÚC.

 

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok

 
Položka 60  
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  

a) na stavby na bývanie

     1. rodinného domu

50,00 €
     2. na stavbu bytového domu 200,00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

     1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25,00 €
     2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

     1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35,00 €
     2. bytových domov 100,00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

     1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

30,00 €
     2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodovú sieť 30,00 €

     3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 

         odpad.vôd, jazierka

30,00 €
     4. na spevnené plochy a parkoviská 30,00 €

     5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, 

          bazény, sklady

30,00 €

e) na stavby,ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

     1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

50,00 €
     2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,00 €

     3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odp.vôd,

         jazierka

50,00 €
     4. na spevnené plochy a parkoviská 50,00 €
     5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady 50,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmena d) a e) 20,00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

     do 50 000 € vrátane

100,00 €
     nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 200,00 €
     nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 400,00 €
     nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 600,00 €
     nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 800,00 €
     nad 10 000 000 € vrátane 1 000,00 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50,00 €
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od   3 m2 do 20 m2 60,00 €
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako   20 m2 150,00 €
Oslobodenie  

1. od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná dieľničná spoločnosť a.s.

 

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok a všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok písm. a)

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako nebytová výstavba

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 
Položka 60a  

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

     1. právnickú osobu

100,00 €
     2. fyzickú osobu 30,00 €

b) Žiadosť o zmenu doby trvania

     1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od   

         3 m2 do 20 m2

60,00 €

     2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako     

         20 m2

150,00 €

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

     1. právnickú osobu

50,00 €
     2. fyzickú osobu 20,00 €
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 30,00 €

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

     1. právnickú osobu

30,00 €
     2. fyzickú osobu 10,00 €
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00 €
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10,00 €
h) Žiadosť o uložení opatreniana susednom pozemku alebo stavbe 30,00 €
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní

 
Položka 61  
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby - trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60  
Položka 62  

a) Žiadosť o povolenie

     1. na zmenu užívania stavby, aknie je spojené so stavebným konaním podľa

         položky 60

30,00 €

     2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)

         pre právnickú osobu

50,00 €
         pre fyzickú osobu 20,00 €

     3. terénnych úprav

         pre právnickú osobu

100,00 €
         pre fyzickú osobu 20,00 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100,00 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20,00 €

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí podobne ako v položke 59

2. Od poplatku podľa písm. b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 
Položka 62a  
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb

     1. rodinný dom

35,00 €
     2. bytový dom 120,00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

     1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25,00 €
     2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

     1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25,00 €
     2. bytových domov 50,00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

     1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

20,00 €
     2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00 €

     3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpad.vôd,

         jazierka

20,00 €
     4. na spevnené plochy a parkoviská 20,00 €

     5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchynem

         bazény, sklady

20,00 €

c) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domov a ostatným budovám

     1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

30,00 €
     2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00 €

     3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpad.vôd,

         jazierka

30,00 €
     4. na spevnené plochy a parkoviská 30,00 €

     5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. prístrešky,   

         sklady

30,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane 60,00 €
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 120,00 €
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 250,00 €
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 400,00 €
nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 530,00 €
nad 10 000 000 € 660,00 €
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia reklamná plocha je väčšia ako 20m2 50,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držiteliap reukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyz. osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľapísmen gň tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmená a) a b))

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 
Položka 82  
Povolenie na zvláštne užívanie 25af  
c) miestnych komunikácií 80,00 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky

V závislosti od rozsahu doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 
Položka 83  
e) povolenie uzávierky prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70,00 €
f) povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií 40,00 €
Položka 84  
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II., III. triedy 75,00 €
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,00 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky

V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.