Poplatky za služby občanom

Cenník služieb za užívanie Kultúrneho domu Nimnica schválený Obecným zastupiteľstvom v Nimnici dňa 15.3.2024,

platný od 1.4.2024

cenník

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Nimnica platný od 1.4.2024

 

 

Sadzobník miestnych poplatkov obce Nimnica za prenájom priestorov, nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť a ostatné služby, schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Nimnici č. 4/2024 dňa 15.3.2024

tabuľka