Všeobecne záväzné nariadenia

NÁVRHY

 

 

 

VZN platné

 

Zásady hospodárenia s majetkom obce

 

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Nimnica platný od 1.4.2024

 

VZN č. 1/2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o poplatkoch za poskytovanie služieb občanom obce Nimnica

 

VZN č. 5 /2023 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Nimnica

 

VZN č. 4 2024 o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu N v ŠJ

 

VZN č. 2/2023 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nimnica a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nimnica (268.49 kB)

 

VZN č. 1/2023 Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Nimnici (307.54 kB)

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (133.32 kB)

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (305.11 kB)

 

VZN č. 3/2022 O určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o určení výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nimnica (291.68 kB)

 

VZN č. 2/2022 O záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIMNICA zo dňa 18.7.2022, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2017 zo dňa 27.10.2017 o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NIMNICA (411.83 kB)

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (307.99 kB)

 

VZN č. 3/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nimnica (304.05 kB)

 

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

 

VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica

 

VZN č. 1/2020 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

 

VZN č. 5/2019 O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci

 

VZN č. 4/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby

 

VZN č. 3/2019 Zásady odmeňovania poslancov obce Nimnica a členov komisií

 

VZN č. 1/2019 O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica

 

VZN č. 1/2018 O organizácii miestneho referenda v obci Nimnica

 

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Nimnica

 

VZN č. 1/2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

 

VZN č. 1/2013 O rozpočte, rozpočtových pravidlách a nakladaní z fin.prostriedkami obce Nimnica

 

VZN č. 2/2011, ktorým sa vydávajú zásady o hospodárení s majetkom obce

 

VZN č. 1/2011 O odpadoch

 

VZN č. 2/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

VZN č. 2/2005 O používaní miestneho rozhlasu