Oznamy ŠJ

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Nimnica, poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a súčasne čiastočne prispieva na úhradu réžijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania za:
a) dieťa materskej školy,
b) zamestnanca materskej školy,
c) inú fyzickú osobu so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

  • Vedúca Školskej jedálne: Dagmara Trníková 

  • Kuchárka: Viera Vršková

 

Telefonický kontakt do školskej jedálne je 0903 613 340.

 

* Stravu  pre deti uhrádzajú rodičia bezhotovostne na stravovací účet zriadený obcou.

   Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza strava: SK74 5600 0000 0072 3772 3014 

* Poplatok za stravu je potrebné uhrádzať na stravovací účet mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 

*Vyúčtovanie stravného sa vykoná jedenkrát ročne, vždy po ukončení šk. roka, a prípadný preplatok bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na bežný účet, resp. vzniknutý nedoplatok uhradí zákonný zástupca dieťaťa na stravovací účet obce Nimnica.

* Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné písomne deň vopred počas prevádzkových hodín MŠ, a to do písanky, ktorá je v šatni MŠ  a v nevyhnutných prípadoch (choroba, teplota ) do 7,00 hod. ráno sms-kou na tel. číslo : 0903 613 340.

 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK:https://www.eskoly.sk/c115

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ  (platné od 1.1.2024)

 

VZN 3 2022 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ (platné od 1.1.2023)