Prístup k informáciám

Postup pri sprístupňovaní informácií

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií v znení zákona č. 628/2005, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 211/2000 Z.z., ako i doplnení niektorých zákonov, oznamujeme, že poverenými pracovníkmi pre poskytovanie informácií na Obecnom úrade v Nimnici sú:

  • referentky OcÚ Nimnica

 

Žiadosť o poskytovanie informácií je možné podať:

  • písomne
  • ústne
  • elektronickou poštou (obec@nimnica.eu)
  • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

Písomné žiadosti sú prijímané poštou alebo priamo na obecnom úrade. Osobné a telefonické žiadosti sú vybavované v stránkových dňoch a hodinách OcÚ.

Materiálne náklady spojené s poskytovaním informácie budú v zmysle zákona účtované žiadateľovi.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Nimnica vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.