Oznamovanie ohňostrojov

Používanie zábavnej pyrotechniky počas roka

 

Čo všetko potrebujeme na odpálenie zábavnej pyrotechniky, prípadne svadobného ohňostroja, hlavne z pohľadu povolení?

V roku 2018  bola prijatá novelizacia zákona č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon upravuje aj používanie zábavnej pyrotechniky (pyrotechnických výrobkov) počas celého roka.

Nás zaujíma hlavne paragraf 53 bod 4 ktorý usmerňuje:

 Používanie pyrotechnických výrobkov

(4Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať:

 a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,  v prípade  že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

 b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje

a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 
2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.

 

Krátke zhrnutie: povolenie na odpaľovanie zábavnej pyrotechniky  F2,F3, (okrem kat. F1) v priehu roka od 2 Januára do 30 Decembra, vám môže dať len obec na základe podanej žiadosti.

Toto povolenie je potrebné doložiť k nákupu zábavnej pyrotechniky.

Znenie zákona:

https://www.epi.sk/zz/2014-58

žiadost o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 (16.72 kB)

Žiadosť_Pyrotechnika.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,72 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 29. 5. 2024