Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

 

Vážený občan, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Na Obecnom úrade pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: E-mail: obec@nimnica.eu

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania. 

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná dňa 1.7.2023

 

 

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD – podrobnejšie informácie o účeloch spracovania získate od našej Zodpovednej osoby na Obecnom úrade

Účely spracúvania osobných údajov

Právny základ

Agenda krízovej situácie (civilná obrana)  - osobné údaje sa spracúvajú na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov podľa zákona 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii alebo evidencie zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie obrany SR podľa zákona 570/2005 Z.z. o branej povinnosti

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda sociálnych služieb  - spracovanie agendy sociálnych služieb (sociálne posudky, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu), zmluvy o poskytovaní soc. služieb, poradenstvo, sociálnoprávna ochrana detí, mládeže a rodín

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda súkromne hospodáriacich roľníkov - vedenie a registrácia súkromne hospodáriacich roľníkov 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda uchádzačov o zamestnanie  - osobné údaje slúžia pre potreby výberu nových zamestnancov

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Agenda zmlúv - plnenie Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnené zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Centrálna ohlasovňa - evidencia občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Cintorín   - evidencia hrobových miest a poplatkov za hrobové miesta

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dane a poplatky  - plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dočasne pridelení zamestnanci - úrady - evidencia dochádzky občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, evidencia BOZP a úrazov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dohody o zabezpečení povinnej práce (výkon trestu) - evidencia a kontrola dochádzky odsúdených k trestu povinnej práce

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia majiteľov psov - plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia obyvateľstva  - evidencia obyvateľstva a spracovanie správ o povesti občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia poslancov  - vedenie mzdovej evidencie poslancov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej pošty - správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej pošty

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia stravníkov - evidencia stravníkov a ich platieb

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia výrubu stromov - evidencia výrubu stromov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia žiadosti o byt - evidencia uchádzačov o byt, evidencia nájomných zmlúv, vybavovanie žiadostí a prideľovanie bytov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

IS fotografie - oboznamovanie s personálnym obsadením a propagácia organizácie

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti (obce) - ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR (verejný záujem)

Knižnica  - vedenie evidencie o čitateľoch

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Komisie miestneho zastupiteľstva - prejednávanie niektorých žiadostí a sťažností občanov, vydávanie odporúčajúcich stanovísk pre MZ

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Nájomné zmluvy - bytové priestory - evidencia nájomných zmlúv bytových priestorov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Nájomné zmluvy - nebytové priestory - evidencia nájomných zmlúv nebytových priestorov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti  - prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oznamovanie verejno-kultúrnych podujatí - vedenie evidencie zhromažďovania občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Overovanie listín a podpisov - vedenie evidencie overených listín a podpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - sociálna poisťovňa - odvody do sociálnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - zdravotná poisťovňa - odvody do zdravotnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - daň - plnenie povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - BOZP  - evidencia BOZP a PO zamestnancov, evidencia úrazov zamestnancov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - ostatné - plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Petície a sťažnosti  - vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a riadenie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 29/2015 Z. z.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Pokladňa  - evidencia hotovostných príjmov a výdavkov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Prezentácia obce / mesta - propagácia činností a aktivít obce/mesta na web stránkach

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Stavebné konanie - plnenie povinností - Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon), rozkopávkové povolenia, povolenia na vjazd

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Účtovníctvo  - spracovanie účtovných dokladov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Verejné obstarávanie - agenda verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, evidencia splnomocnení, evidencia zamestnancov dodávateľov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Voľby  - evidencia a vyhotovenie voličských zoznamov, organizovanie volieb, volebných komisií 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zamestnanci dodávateľov  - plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Žiadosti podľa info zákona  - vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Životné prostredie  - spracovanie súhlasov malých zdrojov znečistenia, evidencia množstva odpadov, evidencia povolení na odber podzemných vôd pre domové studne, evidencia rybárskych lístkov  

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

KAMEROVÝ SYSTÉM je prevádzkovaný s cieľom na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej obci a to najmä za účelom ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v obci. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení1 alebo Zákone2 o ochrane osobných údajov. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obec ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Obec je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov obec ako prevádzkovateľ, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia. Prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom sú Vaše osobné údaje spracúvané na účel ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v obci na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia, na základe úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej obci (prevádzkovateľ) a v zmysle § 4, ods. 3, písm. n) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Verejný záujem a výkon verejnej moci zverenej obci spočíva v zabezpečení verejného poriadku a to najmä v ochrane bezpečnosti a zdravia dotknutých osôb a ochrane majetku obce.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 6 dní od ich vyhotovenia; po uplynutí tejto lehoty obec záznamy s odbornou starostlivosťou zlikviduje, okrem záznamov využitých na preukazovanie právnych nárokov. Záznamy môžu byť využité aj na preukazovanie právnych nárokov a obec ich bude spracúvať pod dobu nevyhnutnú na ich preukazovanie a 1 rok po ukončení účelu spracúvania.

 

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v priestoroch prevádzkovateľa.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

 

 

ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne uzatvoriť s niektorým z uchádzačov o zamestnanie pracovnú zmluvu, príp. niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, štátnozamestnaneckú zmluvu,  t. j uchádzač je úspešný, budú osobné údaje tohto uchádzača ďalej spracúvané prevádzkovateľom na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu.

Právny základ: v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenia GDPR“). Zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu.