Rada školy

Rada školy pri MŠ Nimnica je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov (zákonných zástupcov) detí, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť rady školy sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa Štatútu Rady školy pri Materskej škole Nimnica č. 114 v Nimnici. Obec Nimnica ako zriaďovateľ potvrdil dňom 27.11.2023 zriadenie Rady školy pri Materskej škole Nimnica, č. 114, 020 71  Nimnica. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy sú štyri roky a končí 26.11.2027.


Súčasná Rada školy pri Materskej škole Nimnica č. 114 v Nimnici má 7 členov :

traja zvolený zástupcovia rodičov:
- Kristína Novosádová (predsedníčka RŠ)

- Veronika Belásová

- Mgr. Helena Trníková


jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov:
- Ľubomíra Strnadová


jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
- Dagmara Trníková


dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
- Ing. Katarína Repková
- Lukáš Melicherík

 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MŠ NIMNICA

ŠTATÚT RŠ PRI MŠ NIMNICA PLATNÝ OD 3.12.2019