Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Nimnica v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

 

Materskej školy, Nimnica 114, 020 71  Nimnica.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov,
 • znalosť práce s PC, MS Office

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (maximálne 4 strany)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne na Obecný úrad v Nimnici, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Nimnica, č. 115, 020 71  Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Nimnica, č. 114, 020 71 Nimnica “

 

do 9.12.2019 do 12,00 hod.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

 

 

Nimnica, 11.11.2019                                                                   Ladislav Ďureček

                                                                                                     starosta obce