Materská škola

Základné informácie o Materskej škole

 

Materská škola v Nimnici je zriadená ako jednotriedna MŠ s celodennou  prevádzkou, bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je Obec Nimnica.

 

  • Štatutárnym zástupcom MŠ je starosta obce - Miroslav Pojezdal; zabezpečuje plynulý chod MŠ po stránke ekonomickej, materiálnej, v spolupráci s riaditeľkou školy aj prevádzkovej  
  • MŠ riadi riaditeľka školy - Ľubomíra Strnadová (poverená od 1.6.2024) - zodpovedá hlavne za výchovno-vzdelávací proces
  • Zamestnanci MŠ-  2 pedagogickí zamestnanci (riaditeľka, učiteľka)                                                 
  • Školníčka/upratovačka: Martina Dovičínová: zodpovedá za čistotu a bezinfekčnosť prostredia                            
  • Vedúca Školskej jedálne -  Dagmara Trníková: zodpovedá za činnosť Školskej jedálne, kuchyne.  
  • Kuchárka: Viera Vršková: zodpovedá za činnosť kuchyne a ŠJ                                                                                                                    

   

Tel. kontakt: +421 42/46 32 055                                   

Kapacita MŠ:  20 detí

Vekové zloženie detí:  3 - 6 rokov

Prevádzka MŠ v školskom roku 2023/2024:  6:15 hod. - 15:30 hod.

Od školského roku 2016/2017 v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materskej škole  poskytujeme predprimárne vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu  /ŠVP/pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ukončené osvedčením o absolvovaní tohto vzdelávania, o ktoré si od šk. roku 2017/2018 musia zákonní zástupci, pokiaľ majú o toto osvedčenie záujem,  písomne požiadať.                                                                                                  

Na základe ŠVP má naša materská škola vypracovaný Školský vzdelávací program „PRAMIENOK“  /"ŠkVP PRAMIENOK"/. Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie  štandardy jednotlivých vzdelávacích oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je záväzným dokumentom pre výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

Obdobie predškolského veku má značný vplyv na ďalší život každého jedinca. Dôležitú  úlohu pri formovaní názorov a postojov osobnosti dieťaťa predškolského veku zohráva nielen rodina, ale práve aj materská škola.Vzhľadom na heterogénne zloženie skupiny je  prvoradým cieľom MŠ vytvoriť podmienky a prostredie priaznivé pre individuálny rozvoj každého dieťaťa, ktoré  mu pripomínajú jeho domáce rodinné prostredie, plné porozumenia, lásky a uspokojenia ich prirodzených potrieb v predškolskom veku. Jednou z dôležitých potrieb dieťaťa je aj pohyb, pohybová aktivita a túžba po poznávaní spojená s pohybom.Preto je naším dlhodobým cieľom v edukačnom procese rozvoj komunikatívnych, sociálnych, psychomotorických, grafomotorických... zručností detí s ohľadom na individuálne osobitosti jednotlivca.

 

V MŠ je založené Rodičovské združenie, ktoré je od roku 1997 ako právny subjekt, občianske združenie.   Štatutárnym zástupcom RZ je jeho predsedseda, zákonný zástupca dieťaťa MŠ, zvolený ostatnými zákonnými zástupcami detí, navštevujúcich MŠ.                                                     

Názov: SRRZ - RZ pri Materskej škole                                                                                                        Sídlo a adresa: Nimnica 114, 020 71 Nimnica                                                                                            IČO:   173196170615   

Týmto sa naša MŠ zaradila aj v tomto roku medzi príjemcov " 2% z daní "