Komisie OZ

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
 • zastupuje komisiu navonok

Komisie nemajú rozhodovaciu povinnosť . Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Obec Nimnica má vo volebnom období 2022-2026 zriadené nasledovné komisie:

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie: Štefan Karlubík

Členovia: Lukáš Melicherík, Bc. Miroslav Slávik

Tajomníčka komisie: Ing. Katarína Repková, zamestnankyňa obecného úradu

Úlohy komisie: 

V súlade s  Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení  verejný funkcionár, ktorým je podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva je povinný každý z týchto funkcionárov dodržiavať určité obmedzenia a povinnosti pri výkone svojej funkcie.

Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení je potrebné zriadiť komisiu mestského zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.

Úlohy komisie sú dané zákonom č. 357/2004 Z.z. a to hlavne:

 • sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 • informovať obecné zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona,
 • v prípade potreby predkladať obecnému zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení,
 • prijímať od starostu Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
 • uschovávať Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch - za predchádzajúci kalendárny rok,
 • po preskúmaní oznámení je oprávnená v prípade pochybností o ich úplnosti, či správnosti požiadať starostu o vysvetlenie, či doplnenie, prípadne podať podnet na začatie následného konania podľa osobitného predpisu,
 • musí dostať  oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitého predpisu,
 • je povinná poskytnúť informácie o oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • prešetrovať sťažnosti na poslancov Obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra.

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov konaného dňa 17.3.2023 (180.92 kB)

 

Komisia pre financovanie a hospodárenie

Predseda komisie: Stanislav Král

Členovia: Ľuboš Crkoň, Štefan Karlubík, Ľudmila Kováčiková, Lukáš Melicherík, Miroslav Slávik, Marián Šalamún

Tajomníčka komisie: Irena Gunišová, zamestnankyňa obecného úradu

Úlohy komisie:

 1. Vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladá ich obecnému zastupiteľstvu,
 2. Prerokováva a vyjadruje sa: k návrhu rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok, k návrhu na zmeny rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok, k záverečnému účtu obce, k potrebe prijatia finančného úveru obcou,  k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce, (nájom a výpožička majetku, prevod vlastníctva, zverenie do správy, vymáhanie pohľadávok, odpustenie úhrady pohľadávok, odpis pohľadávok a pod), 
 3. Vyjadruje sa: k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce, najmä k cenám za poskytované služby, k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce a k ich zmenám, pokiaľ majú dopad na rozpočet obce, k dôležitým investičným zámerom obce, k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 4. Kontroluje: vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtu obce, dodržiavanie zásad hospodárenia a efektívneho využívania majetku obce a pritom dbá na jeho plné účelové využitie, hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov rozpočtu obce, spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú rozpočtu obce, hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce.
 5. Upozorňuje   orgány   obce na nedostatky, ktoré zistí na  svojom úseku  a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu.
 6.  V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
 7. Úlohy komisie môže obecné zastupiteľstvo rozšíriť formou uznesenia. 

 

Komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu

Predseda komisie: Ľuboš Crkoň

Členovia: Štefan Karlubík, Ľudmila Kováčiková, Stanislav Král, Lukáš Melicherík, Miroslav Slávik, Marián Šalamún

Tajomníčka komisie: Ing. Katarína Repková, zamestnankyňa obecného úradu

 

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

Predseda komisie: Ľudmila Kováčiková

Členovia: Ľuboš Crkoň, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Lukáš Melicherík, Miroslav Slávik, Marián Šalamún

Tajomníčka komisie: Ing. Katarína Repková, zamestnankyňa obecného úradu

 

Komisia pre šport a sociálne veci

Predseda komisie: Lukáš Melicherík

Členovia: Ľuboš Crkoň, Štefan Karlubík, Ľudmila Kováčiková, Stanislav Král, Miroslav Slávik, Marián Šalamún

Tajomníčka komisie: Irena Gunišová, zamestnankyňa obecného úradu

 

Komisia poriadková

Predseda komisie: Bc. Miroslav Slávik

Členovia: Ľuboš Crkoň, Štefan Karlubík, Ľudmila Kováčiková, Stanislav Král, Lukáš Melicherík, Marián Šalamún

Tajomníčka komisie: Irena Gunišová, zamestnankyňa obecného úradu