Stavba

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

Návrh na zmenu v užívaní stavby

 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžinierske siete

 

Ohlásenie jednoduchej stavby

 

Ohlásenie stavebných úprav

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie / posúdenie zámeru stavby

 

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

 

Žiadosť pre obvodný pozemkový úrad

 

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa) a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu (34.5 kB)

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zlúčení stavebného a územného konania pre účely vyňatia z PPF (27.5 kB)

 

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu MZZ ovzdušia (39.5 kB)

 

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby (47.5 kB)

 

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie (46.5 kB)

 

Vyhlásenie stavebného dozora (14.57 kB)

 

Zápis o skúške vodotesnosti žumpy (14.51 kB)

 

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (36 kB)

 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (42.5 kB)

 

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (42.5 kB)

 

Žiadosť o stanovisko k odňatiu pôdy z PPF (35.5 kB)

 

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii (34 kB)

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla (41 kB)

 

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (12.85 kB)