Všeobecne záväzné nariadenia

VZN platné

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,69 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Nimnica platný od 1.4.2024

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Nimnica platný od 1.4.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,15 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 5 2023 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Nimnica

VZN č. 5 2023 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,24 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 2020 o poplatkoch za poskytovanie služieb občanom obce Nimnica

VZN č. 1 2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 2020 o poplatkoch za poskytovanie služieb občanom obce Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,39 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 4 2024 o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 4 2024 o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,19 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 3 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN č. 3 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,49 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2023 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nimnica a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nimnica (268.49 kB)

VZN č. 2 2023 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nimnica a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nimnica (268.49 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,49 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 29. 5. 2024

Dodatok č. 1 k VZN č. 3 2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu N v ŠJ

Dodatok č. 1 k VZN č. 3 2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu N v ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,27 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2023 Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Nimnici (307.54 kB)

VZN č. 1 2023 Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Nimnici (307.54 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,54 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 29. 5. 2024

Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (133.32 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (133.32 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,32 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 3 2022 O určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o určení výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedál

VZN č. 3 2022 O určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o určení výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,68 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

Dodatok č. 2 k VZN č. 1 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (305.11 kB)

Dodatok č. 2 k VZN č. 1 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (305.11 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,11 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 29. 5. 2024

Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (307.99 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (307.99 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,99 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 3 2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nimnica (304.05 kB)

VZN č. 3 2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nimnica (304.05 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,05 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2022 O záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIMNICA zo dňa 18.7.2022, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1 2017 zo dňa 27.10.2017 o záväzných častiach územnoplánov

VZN č. 2 2022 O záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIMNICA zo dňa 18.7.2022, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1 2017 zo dňa 27.10.2017 o záväzných častiach územnoplánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,83 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 3 2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

VZN č. 3 2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,02 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,88 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2020 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica

VZN č. 2 2020 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,25 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2020 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN č. 1 2020 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,55 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 5 2019 O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci

VZN č. 5 2019 O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,02 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 4 2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby

VZN č. 4 2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,43 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 3 2019 Zásady odmeňovania poslancov obce Nimnica a členov komisií

VZN č. 3 2019 Zásady odmeňovania poslancov obce Nimnica a členov komisií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,76 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2019 O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica

VZN č. 1 2019 O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,68 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Nimnica

VZN č. 2 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,09 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2018 O organizácii miestneho referenda v obci Nimnica

VZN č. 1 2018 O organizácii miestneho referenda v obci Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,73 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 1 2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,16 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2013 O rozpočte, rozpočtových pravidlách a nakladaní z fin.prostriedkami obce Nimnica

VZN č. 1 2013 O rozpočte, rozpočtových pravidlách a nakladaní z fin.prostriedkami obce Nimnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,63 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2011, ktorým sa vydávajú zásady o hospodárení s majetkom obce

VZN č. 2 2011, ktorým sa vydávajú zásady o hospodárení s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,9 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 1 2011 O odpadoch

VZN č. 1 2011 O odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 2 2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,95 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 29. 5. 2024

VZN č. 2 2005 O používaní miestneho rozhlasu

VZN č. 2 2005 O používaní miestneho rozhlasu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,85 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 29. 5. 2024