Poplatky

20.12.2023

Určenie poplatku za vývoz a uloženie KO a jeho splatnosť na rok 2024

Poplatok sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach podľa objemu zberných nádob ustanovuje nasledovne:

Fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Nimnica

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,1096 EUR 110 26 1,5427

40,11

 

Fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Nimnica trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,1096 110 26 1,5427 40,11

 

 

 

5.1.2023

 

Určenie poplatku za vývoz a uloženie KO a jeho splatnosť na rok 2023

Poplatok sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach podľa objemu zberných nádob ustanovuje nasledovne:

Fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Nimnica

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,1000 EUR 110 26 1,4038

36,50

 

Fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Nimnica trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,1000 110 26 1,4038 36,50

 

 

23.2.2022

 

Určenie poplatku za vývoz a uloženie KO a jeho splatnosť na rok 2022

Poplatok sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach podľa objemu zberných nádob ustanovuje nasledovne:

Fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Nimnica

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,0882 EUR 110 26 1,1538 30,00

 

Fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Nimnica trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,0882 110 26 1,1538 30,00

 

 

 

1.3.2021

 

Určenie poplatku za vývoz a uloženie KO a jeho splatnosť na rok 2021

Poplatok sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach podľa objemu zberných nádob ustanovuje nasledovne:

Fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Nimnica

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,0685 EUR 110 26 0,9615 25,00

 

Fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Nimnica trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,0274 110 26 0,3846 10,00

 

 

1.3.2019

Obec Nimnica vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nimnica a jeho dodatkov.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci Nimnica skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:

  • fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Nimnica,
  • fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Nimnica trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť,
  • právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť.

Potrebné tlačivá k ohlasovacej povinnosti sú k dispozícii na našej stránke a na obecnom úrade.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa hradí bez vyrubenia do 31. marca príslušného roka. Ročný poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť priamo do pokladne na obecnom úrade alebo prevodom na účet.

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nimnica.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Doba vybavenia:

  • doba na zaevidovanie je na počkanie,
  • doba realizácie prevzatia nádob na komunálny odpad (110 l) podľa aktuálneho stavu v sklade,
  • doba realizácie prevzatia nádob na komunálny odpad (1100 l) do 30 dní.

 

Určenie poplatku za vývoz a uloženie KO a jeho splatnosť na rok 2019

Poplatok sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach podľa objemu zberných nádob ustanovuje nasledovne:

Fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Nimnica

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,055 EUR 110 26 0,769 20,00

 

Fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Nimnica trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť

Sadzba poplatku    

(za osobu/deň)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,022 110 26 0,308 8,00