Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

 

ZÁPIS DO MŠ (56.13 kB)

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

Zápis detí do MŠ Nimnica

Zápis nových detí do našej MŠ pre školský rok 2022/2023 – žiadosť si môžete vyzdvihnúť:

 • Kedy : 18. 05. 2022
 • O koľkej : od 12.00 do 15.30 hod.
 • Kde : v riaditeľni MŠ

Žiadosť bude k dispozícii aj na internetovej stránke Obce Nimnica, www.nimnica.eu, záložka Materská škola – oznamy, informácie – aktuálne tlačivá.

K vypísanej žiadosti je potrebné priložiť:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, pričom potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
 • Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov (§ 144a školského zákona)

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ -  do MŠ sa prijíma:

prednostne dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré k 31. 8. 2022 vrátane dovŕši päť rokov veku  (povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, a podľa spádovej školy, ak sa rodič nerozhodne inak)

 • dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov do 31.8.2022 a jeho zákonní zástupcovia  požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa, ktoré dovŕši k 1. 9. 2022 tri roky veku (výnimočne k 31. 12. 2022, pokiaľ to dovolí stanovená kapacita MŠ)
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu MŠ

 

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára doručí zákonný zástupca riaditeľke MŠ najneskôr do 30. 5. 2022. Po zaevidovaní žiadostí a ich sumarizácii po ukončení termínu doručenia rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna 2021 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi.

Vlasta Riečičiarová – riad. MŠ

 

________________________________________________________________________________________

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2020/2021

Správa (292.69 kB)

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

ZÁPIS DO MŠ (59.88 kB)

 Materská škola Nimnica

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamujem, že žiadosti/prihlášky o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy od 2. 9. 2021 si môžete vyzdvihnúť/sa prijímajú v termíne:

 12. 5. 2021 od 15:00 hod. do 16:00 hod.  a

19. 5. 2021 od 12:00 hod. do 13:00 hod.

v budove materskej školy. Žiadosť bude k dispozícii aj na internetovej stránke Obce Nimnica, www.nimnica.eu, záložka Materská škola – oznamy, informácie – aktuálne tlačivá.

 

K vypísanej žiadosti je potrebné priložiť:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, pričom potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ -  do MŠ sa prijíma:

 •  prednostne dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré k 31. 8. 2021 vrátane dovŕši päť rokov veku)
 • dieťa, ktoré dovŕši k 1. 9. 2021 tri roky veku (výnimočne k 31. 12. 2021, pokiaľ to dovolí stanovená kapacita MŠ)
 • Ostatné podmienky určí riaditeľka materskej školy

 

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára doručí zákonný zástupca riaditeľke MŠ najneskôr do 28. 5. 2021. Po zaevidovaní žiadostí a ich sumarizácii po ukončení termínu doručenia rozhodne riaditeľka materskej školy do 15. 6. 2021 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi.

Vlasta Brehovská – riad. MŠ

 

 

 

 

 

20. 02. 2021

Vážení rodičia, priatelia a známi,

Dovoľujeme si Vás osloviť v spojitosti s darovaním 2% z daní.

Tak ako už niekoľko rokov aj v tomto roku je naša MŠ – Rodičovské združenie v zozname príjemcov 2% z daní.

Pokiaľ ste sa ešte nerozhodli a chceli ba ste niekomu tieto 2% darovať, radi by sme, keby ste si vybrali práve nás. Všetky finančné prostriedky, ktoré touto cestou získame, sú a budú využité na zveľadenie prostredia našej MŠ, ale aj na zakúpenie edukačných pomôcok pre Vaše deti.

Vopred ďakujeme tým, kto sa pre nás rozhodli. Tlačivo bude k dispozícii v Materskej škole, nájdete ho aj našej stránke MŠ, aj na oficiálnej stránke obce Nimnica, v sekcii Materská škola.

 

Tlačivo nájdete v zložke aktuálne tlačivá

 

 

 

 

02. 11. 2020

Dobrý deň,

dlho som sem nepísala, ale nakoľko sme si založili po vzájomnej dohode vlastnú súkromnú skupinu MŠ na FB, dávam Vám informácie tam, pretože túto stránku navštevovalo málo rodičov. V súkromnej skupine máme spolu lepší a užší kontakt a taktiež možnosť spätnej väzby. Bližšie informácie môžete teda získať tam alebo aj osobne priamo v MŠ.

Ďakujem za pochopenie. V. Brehovská

 

 

31. 08. 2020

a máme tu nový školský rok, rok 2020/2021.

Informácie k novému školskému roku Vám podajú pedagogické zamestnankyne priamo v MŠ, nájdete ich aj na hlavnej nástenke vo vstupnom priestore MŠ a vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu pandemickej situácie (COVID-19) ávam Vám k dispozícii a nahliadnutiu niektoré hlavné informácie týkajúce sa prevádzy MŠ.

Nakoľko Ministerstvo školstva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR upravovali pokyny k začiatku otvorenia škol. r. 2020/2021, informácie poskytujem až teraz.

v sekcii Aktuálne tlačivá nájdete:

- Dotazník, ktorý vyplní každý zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ

- Pokyny pri vstupe do MŠ

- Povinnosti zákoných zástupcov pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ

 

prvé dva týždne škol.r. sú sprísnené opatrenia, o ďalších Vás budem priebežne informovať.

Žiadam Vás všetkých, aby ste stanovené opatrenia dôsledne dodržiavali a spoločne tak zvládneme danú situáciu  k spokojnosti nás všetkých.

 

                                                               Tešíme sa na Vás!

                                deti

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. 06. 2020

Na základe prieskumu a po vzájomnej dohode so zriaďovateľom a dohode so zákonnými zástupcami  Vám oznamujem, že v čase letných  prázdnin bude prevádzka MŠ nasledovná:

 

od  01. 07. 2020  do 17. 07. 2020 bude MŠ otvorená od 6:15h. do 15:15h.

od 20. 07. 2020  do 31.08. 2020 bude prevádzka MŠ prerušená

 

Prevádzka MŠ bude opäť zahájená v stredu, 02. 09. 2020.

 

________________________________________________________________________________

 

Ešte raz upozorňujem rodičov detí, ktoré končia dochádzku v materskej škole a majú záujem o „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania dieťaťa“:

 

Dokladom o získanom stupni vzdelania v materskej škole je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva), ktoré sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu(Školský zákon §16, ods.2).

 

_______________________________________________________________________________________

 

12. 06. 2020 

Materská škola Nimnica 114, 020 71 Nimnica

 

Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie

 s účinnosťou od 15. 06 . 2020 

 

Tento dodatok mení a dopĺňa  Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06 . 2020 do konca školského roku 2019/2020 na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 9. júna 2020 č. 2020/12614:1-A2110 v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 z 9. júna 2020.

 

 1. v písmene a) bod 1. vypúšťa:
 •  max. počet detí 15

 

 1. v písmene b) vypúšťa:
 • celkový čas pobytu sprevádzajúcich osôb vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ
 • vstup max. dvoch sprevádzajúcich osôb do vnútorného priestoru materskej školy
 • meranie teploty pri rannom príchode dieťaťa do materskej školy
 • zabezpečenie náhradného rúška v skrinke
 • pri každom odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisovanie Prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa (podpisuje sa iba v pondelok)
 • zhromažďovanie osôb pred vnútornými a vo vonkajších priestoroch materskej školy (doporučuje sa však minimalizovať celkový čas zdržiavania sa osôb na nevyhnutné minimum)

 

 1. dopĺňa o:
 • dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe
 • kvôli prevencii nákazy COVID-19  je zverejnený na vchodových dverách oznam z Ministerstva školstva, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy /príloha č. 6/

 

V Nimnici dňa: 11. 06. 2020

Vypracovala: Vlasta Brehovská, riaditeľka MŠ

 

Oznam z Ministerstva (príloha č. 6.)

Oznam na dvere z Ministerstva

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08. 06. 2020

    Prosím rodičov, ktorí majú v materskej škole podanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a ešte nedoručili potvrdenie od detského lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a absolvovaní povinných očkovaní, aby tak učinili najneskôr do 22. 06. 2020 (môžete využiť Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - v spodnej časti je vyjadrenie detského lekára, ktorú nájdete v zložke Aktuálne tlačivá).

Ďakujem, V. Brehovská

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. 05. 2020

                   deti   

                       

klikni, otvor:

rozhodnutie ministra

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva a usmernení z Ministerstva školstva SR Vám dávam k nahliadnutiu "Pokyny, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku":

                 ------------------------------------------------------------------------------------

Materská škola Nimnica 114, 020 71 Nimnica

__________________________________________________

 

 

Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie

od 01. 06 . 2020 do konca školského roku 2019/2020

 

 1. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy:

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

 

 1. Vekové zloženie detí:
 • 3 – 6 ročné deti
 • max. počet detí 15 /určený Ministerstvom školstva SR/
 • Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ budú od 01. júna 2020 prednostne umiestnené deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov a deti zamestnaných rodičov. Uprednostnené sú aj deti - predškoláci, ktoré od septembra 2020 nastúpia do 1. ročníka ZŠ.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť

 

 1. Prevádzka  MŠ, schádzanie a rozchádzanie detí:
 • od 6,15 hod. – 15,15 hod.
 • Prevádzka materskej  školy bude na základe usmernenia Ministerstva školstva SR zabezpečená na deväť hodín denne 

 

3.   Denný  poriadok:  

        -   Usporiadanie denných činností je spracované vo forme denného poriadku.

        -   Denný   poriadok je zverejnený v triede a na centrálnej nástenke  MŠ.

        -   dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu 

            naplnenosti kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa

            školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale bude v rámci možností  

            ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných

            pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nemusia deti nosiť rúška

 

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany detí

 

 Preberanie  a odovzdávanie detí

 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúca osoba a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ
 • Do materskej školy by mali deti prichádzať a odchádzať z nej len s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Učiteľka odovzdá dieťa len rodičovi alebo vopred známej osobe staršej ako 18 rokov   /v prípade, že dieťa odovzdá osobe mladšej ako 18 rokov a staršej ako 10 rokov, je potrebné vyzdvihnúť si u triednej učiteľky splnomocnenie o preberaní dieťaťa /.
 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom /vstupnom priestore materskej školy a pri odovzdávaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Rodič dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku. Pri vstupe do budovy materskej školy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom, umiestneným vo vstupnom priestore
 • Do vnútorného priestoru materskej školy vstupujú naraz max. dve sprevádzajúce osoby a dve deti, navštevujúce materskú školu
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pg zamestnancovi /nikdy ho nenecháva samé v šatni a ani dieťa neposiela do triedy samé/. Učiteľka dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na ochorenie COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Rodič zabezpečí dieťaťu jedno  náhradné rúško v skrinke
 • Pri prvom nástupe dieťaťa alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie /príloha č.2./
 • Pri každom odovzdaní dieťaťa do materskej školy /tzn. každý deň/ podpisuje zákonný zástupca Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa /príloha č. 6./
 • Do materskej školy je v tomto období prísny zákaz nosenia hračiek a akýchkoľvek predmetov!
 • Je prísne zakázané podávať deťom v materskej škole antibiotiká a a iné lieky
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku a riaditeľku materskej školy
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. To sa týka aj členov, žijúcich s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Za takýchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Z dôvodu minimalizovania kontaktu osôb je zakázané zhromažďovanie osôb pred vnútornými a vo vonkajších priestoroch materskej školy

 

 

Ďalšie opatrenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, izoluje sa od ostatných detí, skontaktuje sa zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne z materskej školy. O podozrení na nákazu COVID-19  materská škola informuje príslušný RÚVZ  tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 

Stravovanie

 • Podľa miestnych podmienok je stravovanie detí zabezpečené v bežnej podobe, v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa

 

Odpočinok detí

 • Lôžka detí sú od seba vo vzdialenosti 1 meter
 • Výmena posteľnej bielizne je 1x do týždňa
 • Výmena pyžamka minimálne 1x do týždňa, v prípade potreby (spotené...)aj častejšie

 

 

Tieto pokyny sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich  zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 

V Nimnici, dňa: 25. 05. 2020

Vypracovala: Vlasta Brehovská, riaditeľka MŠ

                           ---------------------------------------------------------------

 

vysvetlivky:

Príloha č.2. - Písomné vyhlásenie rodiča, ktoré vyplní a odovzdá zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, tzn. 01. 06. 2020, prítomnej učiteľke, je k dispozícii  na stiahnutie aj v zložke Aktuálne tlačivá alebo priamo pri nástupe v materskej škole.

Príloha č. 6. - Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa vyplní rodič vždy v pondelok v MŠ a každý deň pri príchode dieťaťa do MŠ, rannom filtri, svojim podpisom potvrdí rodič pri odovzdaní dieťaťa p. učiteľke zdravotný stav svojho dieťaťa.

 

                 vstup do MŠ             odstup vstup 4 osobybez hračky

 

ak budete mať záujem o bližšie informácie alebo máte nejaké nejasnosti, získate ich priamo u p. učiteliek v MŠ.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. 05.2020 

OZNAM O PLATBE STRAVY A ŠKOLNÉHO

___________________________________________________

na základe dotazov rodičov , ako je to s platbou za stravu detí, ktoré v júni nastúpia do MŠ, dávam Vám informáciu od VŠJ p. Lackovej.

Pokiaľ ste platby pozastavili, zatiaľ ďalšiu platbu stravy nepoukazujte, vedúca ŠJ Vám vypočíta, aký je momentálne stav Vášho účtu platieb a prvý júnový týždeň bude každý rodič obozámený s tým, či má preplatok, koľko alebo bude ešte musieť nejakú sumu uhradiť.

Čo sa týka poplatku "školného" na mesiac jún 2020, bude sa uhrádzať pri nástupe do MŠ. Bližšie informácie o termíne budú oznámené a uverejnené na hlavnej nástenke v MŠ.

                                                                                                                                V. Brehovská

 

 

________________________________________________________________________________________

29. 04. 2020

dávam Vám k dispozícii najnovšie informácie k zápisom detí do materskej školy, ktoré sú vybraté z Rozhodnutia ministra školstva z 28. 04. 2020 a sú aktuálne pre našu MŠ.

V. Brehovská

 

 

 

          Branislav Gröhling

        minister

 

 

   Bratislava 28. apríla 2020

Číslo: 2020/11296:1-A2110

 

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

1. Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020; termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže riaditeľ materskej školy v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.

2. Zriaďovateľ zabezpečí hygienicko-epidemiologické opatrenia, najmä používanie rúšok   vrátane jednorazových, hygienických rukavíc, dezinfekčného prostriedku, používanie vlastných pier, vstup do vyhradeného priestoru len po jednom, zachovávanie odstupov minimálne 2 m medzi čakajúcimi.

3. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

4. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať

v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy a s dôrazom na dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení pre zamedzenie šírenia nákazy ochorením COVID-19,

osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy

 

 1. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
 1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
 2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 1. Zákonný zástupca dieťaťa predloží
 1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
 2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.
 1. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
 2. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.
 3. Riaditeľ materskej školy
 1. rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
 2. informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

 

_________________________________________________________________________________________Z dôvodu lepšej prehľadnosti budú odteraz nové informácie a oznamy usporiadané od najnovších po najstaršie._______________________________________________________________________________________

 

16. 04. 2020

 

 

Materská škola Nimnica 114, 020 71

___________________________________________________________________________

Usmernenie k zápisu detí do materskej školy

V nadväznosti na vydané opatrenia MŠVVaŠ SR upravujem spôsob zápisu detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 nasledovne:

 

Termín odovzdávania žiadostí:

05. 05. 2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania je k dispozícii aj na internetovej stránke Obce Nimnica, www.nimnica.eu, sekcia Materská škola – oznamy, informácie – aktuálne tlačivá. Poprípade si ju môžete za dodržania všetkých opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID – 19 vyzdvihnúť a aj vypísať v určenom termíne priamo v materskej škole.

Vypísanú žiadosť zákonný zástupca doručí riaditeľke školy vo vyššie uvedenom  termíne. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať prítomnosť dieťata ani potvrdenie o zdravotnom stave.

Po zaevidovaní žiadostí a ich sumarizácii po termíne zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie doručí zákonnému zástupcovi.

V prípade ďalších zmien bude toto usmernenie priebežne doplnené.

 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ ostávajú nezmenené:

 • vek dieťaťa 3 – 6 rokov
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

                                                                                                                 Vlasta Brehovská

                                                                                                                    riaditeľka MŠ

 

 

 

 

02.03.2020

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu sme obdržali z RÚVZ propagačné materiály v prevencii ako predchádzať vzniku a šíreniu ochorenia

Koronavirus_biely_A5.pdf (36.97 kB)

Koronavirus_modry_A5.pdf (232.72 kB)

 

         _______________________________________________________________________

 

27. 03. 2020

                                                     OZNAM

 

     V súvislosti s rozhodnutím Krízového štábu a MŠVVaŠ SR bude prevádzka MŠ aj naďalej prerušená až do odvolania.

Dávam Vám k nahliadnutiu aj informácie z MŠVVaŠ SR o prjímaní žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.r. 2020/2021.

Tlačivá - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a bližšie informácie budú na tejto stránke zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

     Želáme Vám všetkým veľa zdravia v tejto pre nás všetkých ťažkej dobe a pevné nervy počas času stráveného s Vašimi deťmi doma, veľa, veľa radosti, elánu, tvorivosti a krásnych chvíľ strávených v rodinnom kruhu. Veríme, že sa čoskoro s úsmevom opäť všetci stretneme v našej Materskej škole.

                                                                                                       Vlasta Brehovská - riad. MŠ

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Branislav Gröhling

minister

Bratislava 26. marca 2020

Číslo: 2020/10610:1-A1030

 

 

 

 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

 

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

 

            _________________________________________________________________________

 

 

30. 03. 2020

OZNAM O PLATBE STRAVY V MŚ

     Nakoľko sa niektorí rodičia pýtajú, ako je to s platením stravy počas tohto mimoriadneho zatvorenia MŠ, dávam Vám informáciu, ktorú som získala od vedúcej ŠJ MŠ, p. Lackovej:

Stravu treba uhradiť ako bežne uhrádzate na účet k tomu zriadený, nakoľko nevieme, koľko táto situácia bude trvať. Vzniknuté preplatky Vám budú vrátené po polročnom zúčtovaní, ako to bolo aj v prvom polroku šk. roka.

                                                                                               V. Brehovská - riad. MŠ

 

           ___________________________________________________________________________

 

30. 03. 2020

OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO

     Ako je to s platbou školného v tomto čase (ktoré uhrádzajú všetky deti okrem tých, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou)?

    Nakoľko sa školné platí v hotovosti, na mesiac dopredu a momentálne je MŠ až do odvolania zatvorená, teraz sa platby uskutočňovať nebudu. Platba sa bude riešiť pri opätovnom otvorení MŠ.

                                                                                                              V. Brehovská - riad. MŠ