Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

02.03.2020

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu sme obdržali z RÚVZ propagačné materiály v prevencii ako predchádzať vzniku a šíreniu ochorenia

Koronavirus_biely_A5.pdf (36.97 kB)

Koronavirus_modry_A5.pdf (232.72 kB)

 

         _______________________________________________________________________

 

27. 03. 2020

                                                     OZNAM

 

     V súvislosti s rozhodnutím Krízového štábu a MŠVVaŠ SR bude prevádzka MŠ aj naďalej prerušená až do odvolania.

Dávam Vám k nahliadnutiu aj informácie z MŠVVaŠ SR o prjímaní žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.r. 2020/2021.

Tlačivá - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a bližšie informácie budú na tejto stránke zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

     Želáme Vám všetkým veľa zdravia v tejto pre nás všetkých ťažkej dobe a pevné nervy počas času stráveného s Vašimi deťmi doma, veľa, veľa radosti, elánu, tvorivosti a krásnych chvíľ strávených v rodinnom kruhu. Veríme, že sa čoskoro s úsmevom opäť všetci stretneme v našej Materskej škole.

                                                                                                       Vlasta Brehovská - riad. MŠ

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Branislav Gröhling

minister

Bratislava 26. marca 2020

Číslo: 2020/10610:1-A1030

 

 

 

 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

 

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

 

            _________________________________________________________________________

 

 

30. 03. 2020

OZNAM O PLATBE STRAVY V MŚ

     Nakoľko sa niektorí rodičia pýtajú, ako je to s platením stravy počas tohto mimoriadneho zatvorenia MŠ, dávam Vám informáciu, ktorú som získala od vedúcej ŠJ MŠ, p. Lackovej:

Stravu treba uhradiť ako bežne uhrádzate na účet k tomu zriadený, nakoľko nevieme, koľko táto situácia bude trvať. Vzniknuté preplatky Vám budú vrátené po polročnom zúčtovaní, ako to bolo aj v prvom polroku šk. roka.

                                                                                               V. Brehovská - riad. MŠ

 

           ___________________________________________________________________________

 

30. 03. 2020

OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO

     Ako je to s platbou školného v tomto čase (ktoré uhrádzajú všetky deti okrem tých, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou)?

    Nakoľko sa školné platí v hotovosti, na mesiac dopredu a momentálne je MŠ až do odvolania zatvorená, teraz sa platby uskutočňovať nebudu. Platba sa bude riešiť pri opätovnom otvorení MŠ.

                                                                                                              V. Brehovská - riad. MŠ