Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 3. 2022

Kúpna zmluva

11/2022

Nula

LABAŠ s.r.o.

Obec Nimnica

16. 3. 2022

Mandátna zmluva č. 4/2022 na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

12/2022

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto EUR

PROFID s.r.o.

Obec Nimnica

15. 3. 2022

Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o dielo_II

10/2022

Nula

JMB Technics, s.r.o.

Obec Nimnica

4. 3. 2022

Dodatok č. 2 Poistenie majetku podnikateľských subjektov

9/2022

205,48 EUR Dvestopäť EUR 48/100

Union poisťovňa

Obec Nimnica

28. 2. 2022

Zmluva o dielo

8/2022

214 199,92 EUR Dvestoštrnásťtisícstodeväťdesiatdeväť EUR 92/100

REKONHAL, s.r.o.

Obec Nimnica

21. 2. 2022

Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte

7/2022

Nula

Obec Lužná

Obec Nimnica

14. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

6/2022

Nula

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Nimnica

8. 2. 2022

Darovacia zmluva

5/2022

Nula

Štatistický úrad SR

Obec Nimnica

13. 1. 2022

Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o dielo

4/2022

nula

Ing. arch. Zdena Brzá

Obec Nimnica

13. 1. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

3/2022

Nula

Slovak Telekom, a.s.

Obec Nimnica

13. 1. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9932627335

2/2022

Nula

Slovak Telekom, a.s.

Obec Nimnica

5. 1. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

1/2022

7,20 EUR Sedem EUR 20/100

DOXX - Stravné lístky s.r.o.

Obec Nimnica

29. 12. 2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 1471/2021/UZ

31/2021

70 000,00 EUR Sedemdesiattisíc EUR

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

22. 12. 2021

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

34/2021

Nula

UPSVaR Považská Bystrica

Obec Nimnica

22. 12. 2021

Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom

33/2021

Nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Nimnica

21. 12. 2021

Z M L U V A č. E2331 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

32/2021

193 620,00 EUR Jednostodeväťdesiattritisícšesťstodvadsať EUR

Environmentálny fond

Obec Nimnica

21. 12. 2021

Zmluva na poskytnutie služieb

30/2021

Nula

Megawaste Slovakia

Obec Nimnica

7. 12. 2021

Zmluva o bežnom účte na dotácie

29/2021

Nula

VÚB, a.s.

Obec Nimnica

4. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

28/2021

67,08 EUR Šesťdesiatsedem EUR 8/100

Rehoľný školský úrad piaristov

Obec Nimnica

4. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

27/2021

1 475,76 EUR Jedentisícštyristosedemdesiatpäť EUR 76/100

MESTO Púchov

Obec Nimnica

22. 10. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

26/2021

708,00 EUR Sedemstoosem EUR

Galileo Corporation

Obec Nimnica

22. 10. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 004-I-501-VB/2020

25/2021

17,28 EUR Sedemnásť EUR 28/100

Železnice SR

Obec Nimnica

24. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

25/2021

120,00 EUR Jednostodvadsať EUR

TextilEco a.s.

Obec Nimnica

4. 9. 2021

Zmluva o dielo

24/2021

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

Pavol Mareček

Obec Nimnica

24. 8. 2021

Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov

23/2021

Nula

Silver Mine, s.r.o.

Obec Nimnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 367